Verktexter

Alanna Lynch

Alanna Lynch frilägger dolda aspekter av mänskliga beteenden. I sitt konstnärskap undersöker hon hur känslor av äckel och obehag konstrueras och riktas mot den andre i upplevelse av hot mot det egna jaget. Det som intresserar Lynch är hur de estetiska aspekterna av dessa affekter manifesterar sig.

I utställningen Transition/Omvandling visar Lynch installationen Potentials (2015), en förflyttning av laboratoriet hon upprättat i den egna studion. I januari 2015 fångade Lynch två bananflugor i en glasburk, odlingen har sedan dess vuxit extensivt och ställer en rad frågor, såväl biologiska, genetiska som etiska. Under utställningsperioden är konstnären på plats och verksam i laboratoriet.

Född 1978 i Montreal, Kanada. Lever och verkar i Göteborg.

Amanda Hart

Amanda Hart undersöker perceptioner och utforskar relationen mellan sig själv som konstnär och sitt motiv. Genom fotografi och rörlig bild söker hon skärningspunkter mellan det dolda och privata och det allmänna och tillgängliga.

I utställningen Transition/Omvandling visar Hart en video och en serie porträttfoton, Hold That Though (2015), där hon utforskar relationen till sin hemstad Austin i Texas och den vapenkultur som hon upplever präglar staden. I Harts bilder är handeldvapen en integrerad del av det vardagliga livet – ett objekt som ofta väcker starka känslomässiga reaktioner – något som Hart gestaltar i närgångna porträtt av familj, vänner och bekanta.

Född 1981 i Austin, USA. Lever och verkar i Göteborg.

Andrei Venghiac

Andrei Venghiac intresserar sig för fotografi och rörlig bild som ett sätt att rekonstruera tidigare händelser, minnen och platser. I sitt konstnärskap har han bland annat undersökt upplevelser och erfarenheter av flyktiga och undflyende minnen i förhållande till platsspecifika relationer.

I utställningen Transition/Omvandling visar Venghiac videoperformanceverket ”A Hole Digging” (2015). Utifrån en distanserad romantisk konceptualism prövas den romantiska idén om den tragiska hjälten fångad i naturen, fruktlöst sökande den sublima, andligt upphöjda, erfarenheten.

Född 1990 i Bacau, Rumänien. Lever och verkar i Göteborg.

Azadeh Esmaili Zaghi

Azadeh Esmaili Zaghi är verksam inom performance, video och installation, ofta med sociala och politiska ingångar. Hon har arbetat med teman som nationell identitet, kommunikationen mellan öst och väst, valutapolitik och dollarvärden.

I utställningen Transition/Omvandling visas videoperformanceverket Lullaby for a Second-generation Immigrant (2015) som behandlar personliga upplevelser av vad det kan innebära att leva med dubbla tillhörigheter. I videoverket sjunger Esmaili Zaghi, med egna ord, en vaggvisa på sitt modersmål persiska.

Född 1981 i Tehran, Iran. Lever och verkar i Borås och Göteborg.

Bergthor Morthens

Med ett bildspråk som anammar det improvisatoriska och subversivt groteska, utmanar Bergthor Morthens rådande normer och konventioner inom porträttmåleriet. Motiven, som grundligt förvrängts, föreställer representationer av olika makteliter så som politiker och kungligheter i olika komprometterande situationer och gester.

I utställningen Transition/Omvandling visas porträttserien I maktens ansikte/ In the Face of Power (2015). Verken, vars titel anspelar på politisk ”tårtkastning”, hämtar sitt stoff ur välkända politiska scener.

Född 1979 i Sandgerdi, Island. Lever och verkar i Göteborg.

Emelie Sjunnesson

Emelie Sjunnesson intresserar sig för relationen mellan människa och plats; hur vi formas av platser och hur de fortsätter att verka inom oss. Under ett par års tid har hon arbetat med platsen i och kring sitt barndomshem. Sjunnesson ser i sina verk en relation till paranormala teorier om platsens minne, där organiska material antas ansamla och således vara bärare av energier.

I utställningen Transition/Omvandling visas Between Glass… (2015), en installation av avlagda fönster från barndomshemmet som på en gång blickar in mot och ut från olika tider och dimensioner. Sjunnesson visar även en serie silvergelatintryck, med relation till barndomshemmet, som bearbetats med lödmaskin och bildar små mosaiska mönster …We Unite with the Soil and the Walls (2015).

Född 1986 i Källs-Nöbbelöv i Skåne, Sverige. Lever och verkar i Helsingborg och Göteborg.

Laura Hatfield

Laura Hatfields konstnärskap kommer från en rad olika interessen och praktiker så som independentmusik, abstrakt måleri och curatorisk verksamhet. Hon är verksam i flera olika medier men arbetar främst med måleri där hon undersöker perceptionens förmåga, ofta återkommande till samma motiv.

I utställningen Transition/Omvandling visar Hatfield Cathedral (2015), en serie oljepastellmålningar i varierande färger och former som inspirerats av Barnett Newmans (1905-1970) Cathedra (1951). Små i storlek, men av obestämd skala, uppmanar och utmanar verken till nyckelhålsperspektiv och visuell expansion som sträcker sig bortom papprets marginaler.

Född 1978 i Yarmouth, Nova Scotia, Kanada. Lever och verkar i Malmö och Göteborg.

Johanna Arvidsson

Johanna Arvidsson utforskar det okända och omedvetna i relation till den mänskliga kroppen. Centralt i hennes konstnärskap är olika sätt att hantera det outsägliga och det som befinner sig utanför talets register.

I utställningen Transition/Omvandling visas Donate Your Eyes and Help the Blind See Colours too (2015). Verket är en serie av tio teckningar i blyerts som går på höjd och sträcker sig längs med en hel vägg.

Född 1983 i Småland, Sverige. Lever och verkar i Göteborg.

Maria Gordana Belić

Maria Gordana Belić arbetar i många olika medier och format, däribland video, performance, installation, skulptur och text. Hon utgår ofta från ord, objekt eller händelser som bär på starka personliga och känslomässiga spår och laddningar.

I utställningen Transition/Omvandling visar Belić en installation och projektion med skulpturala och performativa inslag. Verket Compliant Transactions (2015)  relaterar till en personlig upplevd händelse och aktiverar olika slags scenarion, minnen och fantasier. En viktig referens utgör diabildserien The Ballad of Sexual Dependency (1986) av Nan Golding (f.1953). Vid tre tillfällen under utställningsperioden aktiveras verket av en performancegrupp.

Född 1983 i Linköping, Sverige. Lever och verkar i Göteborg.

Marie Helgesen

Marie Helgesen utforskar analoga fotografiska tekniker så som camera obscura. Helgesen söker i verken förmedla en rumslig och fysisk känsla, där processen är lika viktig som det slutgiltiga resultatet.

I utställningen Transition/Omvandling visas två verk som på olika vis relaterar till den tekniska processen. Helgesen arbetar i ett totalt mörker, i verket Behind Your Eye (2015), söker hon återskapa och förmedla något av den känsla som präglar henne under arbetet. Verket Variation 2 (2015) består av kolorerade analoga fotopappsrullar som framkallats med den gamla camera obscura -tekniken genom att släppa in små mängder ljus.

Född 1984 i Oslo, Norge. Lever och verkar i Göteborg.

Matilda Enegren

Matilda Enegren har under flera år arbetat med självporträttet som motiv. Självporträtten, som målas med olja på canvas, är resultatet av en förhandling mellan konstnärens skiftande sinnestillstånd, självbilder och ansiktsdrag. I Enegrens konstnärliga verksamhet är självporträtten ett ständigt återkommande och föränderligt tema.

I utställningen Transition /Omvandling visas Self-portraits (2015) en serie om fem av dessa porträtt.

Född 1989 i Vasa, Finland. Lever och verkar i Göteborg.

Peter Kädergård

Peter Kädergård granskar populärkulturens negativa inverkan på vår fantasi och föreställningsförmåga. Av upphittade föremål och kasserade tekniska utrustningar skapar han skulpturala maskiner, integrerade med videoverk.

I utställningen Transition/Omvandling visas skulpturen och videoverket Without a Mind my Body is Dumb and Blind (2015). Skulpturen, i form av ett slags maskinärt självporträtt, ställer frågor om medieexponeringens och konsumtionskulturens förödande effekter.

Född 1973 i Helsingborg, Sverige. Lever och verkar i Göteborg.

Hannah MacFarlane och Stefan Jensen

Hannah MacFarlane och Stefan Jensen har arbetat tillsammans sedan 2012.

I utställningen Transition/Omvandling visas två interaktiva installationer som bearbetar människors förhoppningar och minnen. Båda verken knyter an till teman som tid, förgänglighet, förändring och destruktion och berör det förflutnas inverkan på nuet.

Förhoppningar och drömmar är någonting vi alla bär på. I For My Future (2015) låter MacFarlane och Jensen betraktaren ta del av ett insamlat material av förhoppningar och önskningar för att sedan se dem förvandlas till strimlor. En akt både av förstörelse och av bevarande.
I From My Past (2015) spelar en ålderstigen kassettbandspelare upp minnen och fragment från det förflutna. Ovanför hänger en magnet, allteftersom bandet spelar förvanskas och förstörs materialet intill dess det når oigenkännlighet.

MacFarlane är född 1992 i Bristol, England. Lever och verkar i Göteborg. Jensen är född 1986 i Linköping, Sverige. Lever och verkar i Göteborg.

Tobias Kiel Lauesen

Tobias Kiel Lauesen har ett undersökande, lekfullt och ofta humoristiskt förhållande till sin konstnärliga verksamhet. Han har tidigare bland annat arbetat med koncept som tid, rörelse, det efemära eller flyktiga, representationer av meningslöshet och det materiella jämte det immateriella.

I utställningen Transition/Omvandling visas installationen Imperiet (2015), en gammal bandspelare som utgör en analogi till dagens övervakningssamhälle. Installationen är ansluten till en mikrofon som tjugofyra timmar om dygnet upptar allt ljud i dess närhet. Bandspelaren är konstruerad som en loop, där lager läggs till lager av inspelat ljudmaterial. Lagren adderas ständigt samtidigt som ljudbilden sakta förvrängs. Under utställningsperiodens sista dag, söndagen den 24 maj, arrangeras en performance där verket spelas upp.

Född 1985 i Köpenhamn, Danmark. Lever och verkar i Göteborg.

Britt Anderson

Britt Anderson arbetar med videoinstallationer och belyser den tystnad som ofta följer på upplevelser av hot och rädsla i samband med sexualiserat våld och trakasserier.

I utställningen Transition/Omvandling visar hon videoverket Half of the Conversation was Missing/The Half That Was Missing (2015) som söker rucka på asymmetriska maktrelationer genom att skapa utrymmen där tystnaden från det förflutna kan brytas.

Född 1989 i Nebraska, USA. Lever och verkar i Göteborg.

Kanchan Burathokis

Kanchan Burathokis arbete, med sömnad på handgjort papper från Nepal, kan förefalla som ett språk i sig självt. Ett språk som införlivar kroppens och händernas långsamma rörelser, tidens och tystnadens gång och tankarnas oupphörliga flöden, i det tunna papprets skiftande mönster och former.

I utställningen Transition/Omvandling visas installationen Am I Following the Thought, the Thread or the Needle? (2015) som knyter an till en gammal nepalesisk hantverkstradition och ställer frågor om ursprung och identitet.

Född 1985 i Kathmandu, Nepal. Lever och verkar i Göteborg.

Martin Hultén

Martin Hultén tar ofta utgångspunkt i det platsspecifika, såväl det välbekanta som främmande. Hans egen relation till en plats i kombination med dess specifika sociala och politiska situation utgör grunden i hans arbeten. Centralt är olika former av gränser och gränssituationer, områden där något gradvis övergår i någonting annat eller företeelser som präglas av vaghet och konturlöshet.

I utställningen Transition/Omvandling visas oljemålningen Flare (2015) vilken reflekterar ett ljussken som fångats över en natthimmel. Verket utgår från de ljussken som fångats på arkivbilder från konfliktzoner i Gaza och Syrien. Ljusbilderna, som ofta visar sig komma från belysningar i samband med markstrider, ser vid ett första ögonkast ut att komma från detonerade bomber.

Född 1981 i Kristianstad, Sverige. Lever och verkar i Göteborg.

Mourl Ferryman

Mourl Ferrymans nuvarande projekt behandlar tid, identitet, hudfärg och feminina ideal.

I utställningen visar Ferryman fem kollage ur serien Masque of Blackness (2015). Verken parallelliserar och interfolierar två olika variationer av hypersexualiserade svarta kvinnorepresentationer. En hämtad ur samtida jamaicansk dancehall och amerikansk hip hop och en från det engelska hovets kostymering under 1600-talet. Drottningen och hennes hovdamer visade sin överlägsenhet mot den kolonialiserade människan genom att  måla sina ansikten svarta och modifiera sina kroppar med hjälp av kostymer.

Född 1959 i Manchester, England. Lever och verkar i Göteborg.

Flemming Ove Bech

Flemming Ove Bech arbetar inom fotografi, grafik, måleri och driver ett oberoende bokförlag. I sitt senaste projekt undersöker han egenskaper inom den samtida fotografin och dess paralleller till textilens område.

I utställningen Transition/Omvandling visas Poor Likeness (Rags for Hito) (2015), en serigrafi på blekt denimtyg. Likt digitala bilders pixelnät består ett twilltyg av ett vävt rutnät med varp- och inslagstrådar. Bech belyser i verket historiska kopplingar mellan fotografi, textil och den blå indigofärgen.

Född 1982 i Aalborg, Danmark. Lever och verkar i Göteborg, Sverige.

Jonas Esteban Isfält

Som fotograf och filmare är Jonas Esteban Isfält sysselsatt med diskussionen kring indexikalitet och dess giltighet inom en samtida fotografisk diskurs, det vill säga den eviga frågan om bildens förhållande till verkligheten. En central aspekt i Isfälts verk är att synliggöra mediet och de raster, filter och linser som all form av kommunikation är förbunden med.

I utställningen Transition/Omvandling visas Mesmerisms (2015), en serie arkivpigmenttryck. Titeln refererar till den tyska läkaren Franz Anton Mesmer (1734-1815) som gjorde sig känd för sina teorier om naturliga energiöverföringar mellan allt liv. Fotografiernas motiv består av ljuststrålar från en videoprojektor som går ut i ett för övrigt mörkt rum. Projektorn spelar scener ur tv-serien Ways Of Seeing (1972).

Född 1974 i Stockholm, Sverige. Lever och verkar i Göteborg.

Simon Rydén

Litteratur har spelat en viktig roll i Simon Rydéns sätt att tänka kring och närma sig fotografin. Han har bland annat hämtat inspiration av författaren Marguerite Duras (1914-1996) och tolkat hennes tankar inom fotografins område. Duras skrivsätt präglas till stor del av att söka skriva fram det som i själva verket kringgår det skrivna, alltså att närma sig något utan att benämna och därmed utan att symbolisera. På liknande vis söker Rydén i fotoserien View From the Lighthouse in Raufarhöfn (2015) närma sig havet: ”jag hittade en plats i havet dit vågorna inte kunde ta sig och där varken när eller fjärran existerade, som om jag hade hittat den plats där havet kunde vara sig självt, befriat från både min symboliska tolkning och fotografiets enkla återgivande.”

Född 1985 i Frillesås, Sverige. Lever och verkar i Göteborg.