History Is Not Mine

History Is Not Mine, 2013

Video, 5 min, HD, stereo

Videoverket History is Not Mine väcker frågan om vem historien tillhör. En man slår med två hammare på en skrivmaskin. Rörelsen är ömsint, nästan elegant. Samtidigt tycks de klumpiga och oprecisa hammarna förvandla skrivandet till en brutal handling. Texten som framträder på pappret är oläslig. Det klarröda färgbandet är det enda färginslaget i den annars svartvita filmen, en kontrast som understryker den konflikt som ställer ordens skönhet mot det potentiella våld som finns i allt författande. Vilka berättelser har företräde medan andra göms eller försvinner i glömska?  I slutändan är historien under ständig förhandling: skriven, censurerad och omskriven.


History Is Not Mine, 2013

Video, 5 min, HD, stereo

The video work History Is Not Mine asks, to whom does history belong? A man is seen hitting a typewriter with two hammers. The movement is delicate, almost elegant. Yet at the same time the awkward, imprecise hammers turn the writing into a violent act. The text that appears on the paper is unintelligible. The bright red typewriter ribbon is the only splash of color in the otherwise black and white film, a contrast that underscores the conflict between the beauty of words and the potential violence of authorship. What narratives are privileged while others are hidden or forgotten? In the end, history is constantly negotiated: written, censored, rewritten.