Anna Petters

Anna Petters, Född 1977 i Stockholm, arbetar huvudsakligen med installationer utförda med stor precision. Hon utgår nästan alltid från en känsla för en form eller från en lust inför ett visst material. Det kan röra sig om exempelvis ett visst pappers materialitet: ett skört, enkelt och vardagligt material som man kan göra komplicerade saker med.

Anna Petters arbeten utgår inte från någon specifik frågeställning utan innehållet växer fram under arbetsprocessen. Under arbetets gång uppkommer de idéer som tar materiell form i det specifika verket. Ambitionen är att spår av processen ska vara synliga i det färdiga verket. En gemensam nämnare i Petters arbeten är hennes förhållningssätt till rummet. De olika verken blir närmast skulpturala, även de fotografiska delarna. Det får gärna vara vackert, förföriskt, perfekt.

Drivkraften ligger i ett slags spänning, att nå förståelse för den egna processen, där själva gestaltningen är idén. Saker delas upp, förenklas, fragmentiseras, abstraheras för att sedan sättas ihop till en tydligare helhet. På ett abstrakt plan kan man kalla de olika delarna i arbetet för transparanta lager av mening som ensamma betyder en sak och tillsammans betyder en annan. Slutresultatet är ofta en problematisering av vad det är vi faktiskt ser och hur vi skapar mening utifrån det.