Presentation: Linn Lindström

Då jag av någon anledning passerar kastanjer eller ekar på hösten brukar jag plocka upp deras nötter och spara dem i fickan. Sedan september 2013 har jag, när jag kommit hem igen, sköljt dem i kallt vatten och placerat dem i förslutningsbara plastpåsar. Efter några dagar, eller några veckor, har det hänt att några av nötterna skjutit en grodd. Då har jag tagit ut dem ur plastpåsen, fäst trådar till dem och sedan bundit dem till ett trådsystem i taket. Under nötterna har det stått vattenfyllda transparenta behållare jag hittat, inhandlat eller fått.”
-Linn Lindström

Det som började med en enkel gest, att konstnären böjer sig ner och plockar upp en nöt som fallit till marken och stoppar den i sin ficka, har med tiden vuxit i skala och blivit ett allt mer omfattande projekt. Linn Lindströms verk System bildar nu en invecklad konstruktion av spirande träd. Verket omfattar 170 individuella nötter, var och en med sitt unika utseende och rotsystem.

Konstnären har under hela projektets gång fört dagbok och upprättat ett eget system för att mäta nötternas tillväxt och välmående. Några har spirat och visat sig vara mer livskraftiga än andra, andra har dött under arbetets gång. Likt en vetenskapsman som utforskar ett okänt område, har hon applicerat en empirisk metod och studerat trädens begynnande livscykel och noggrant iakttagit deras minsta förändring, tillväxt och rörelsemönster.

För att vidmakthålla sitt eget system har hon fört en daglig kamp mot algbildning, bananflugor, andra insekter som angripit rötterna samt kartlagt andra yttre faktorer som påverkat träden. Hennes upprättade system visade med tiden svagheter, hennes tabeller, nummer och diagram blev inaktuella på grund av trädens tillväxt eller död. Konstnärens systematisering visade sig vara svårt att vidmakthålla i förhållande till den fortskridande organiska tillväxten. Kastanjerna och ekarna lever på något sätt sina egna liv.

Lindströms skapelse kräver nu konstnärens dagliga skötsel och tillsyn och hon känner till varenda liten plantas historia. Hon har på så vis bokstavligen skrivit in sin närvaro i trädens första tillväxtcirklar. Trädens rotsystem har format sig efter den vas som den placerats i – en yttre livgivande, men samtidigt begränsande form. Hon har fäst plantorna till taket i bomullstrådar, så att samtliga träd är förbundna med varandra. Hon har förnekat dem jord, men erbjudit dem vatten och på så vis givit upphov till en livsform, där hon har bestämt – likt vasens form – de yttre villkoren för deras existens. Dock har Lindströms egen skapelse med tiden även kommit att förkunna hennes egna livsvillkor. Hon är bunden till träden som kräver hennes närvaro för att överleva. Hon vattnar dem varannan dag, sköljer vaserna, rensar rotsystemen, placerar ut flugfällor. Det är ett dagligt åtagande som fyller hennes vardag.

Verket System kombinerar en romantisk idébildning om den konstnärliga skapandeprocessen som livgivande – konstnären har förmågan att ”blåsa liv i ett verk”. Samtidigt applicerar verket upplysningens metod: att vi försöker förstå vår omvärld och den natur vi lever i genom att studera och klassificera den. Linn Lindströms verk rymmer grundläggande frågeställningar kring konst och skapande, liv och död, samt natur och civilisation. Kan vi verkligen kontrollera och manipulera naturen eller är det den som egentligen styr oss?

Linn Lindström är född 1987, lever och verkar i Göteborg. Hon utexaminerades från Akademin Valand 2014.