The Paradox

The Paradox, 2013

Maskin i stål, motor, 75 x 100 x 116 cm

Skulpturverket The Paradox består av en gammal bänkslip och en cirkulär sågklinga där verser ur Koranen har skurits ut på klassisk arabiska över sågbladets yta. I texten prisas Islams monoteistiska syn på Gud som den enda skaparen, i motsats till den kristna treenigheten. Runt maskinen ligger utskurna skärvor av samma kalligrafiska vers utspridda, som om de lösgjort sig från bladets yta och frigjort sig från sin religiösa innebörd.

I ett performanceverk som genomförs under utställningens vernissage sätter Fatmi maskinen i rörelse i ett försök att vässa textfragmenten. Sågklingan har brutit sig igenom galleriets vägg där rörelsen stelnat. Den vassa sågklingan påminner om ett vapen medan kalligrafins abstrakta former lämnar alla tydliga tolkningar bakom sig. Kontrasten mellan ordens skörhet och den hårda metallen betonar hur lätt ord och deras betydelse kan förvrängas av auktoritära ideologiska och religiösa budskap.


The Paradox, 2013

Machine in steel, engine, 75 x 100 x 116 cm

The Paradox is a sculptural work consisting of an obsolete remolding machine and a circular saw blade from which Koranic verses in the classical Arab language have been cut. Praising the uniqueness of God in Islam, these verses scattered on the surface of the blade oppose the Christian Trinity. Shards of this same calligraphic verse are scattered around the machine – as if they had escaped from the surface of the blade – and become abstracted from their religious meaning.

The blade is placed into the gallery wall as though it had been halted in its motion. In a performance during the opening of this exhibition, Fatmi sets the machine in motion in an attempt sharpen the pieces of text. The sharp blade recalls a weapon while the abstract calligraphy leaves any obvious interpretation behind. The contrast between the fragility of words and the hard metal underscores how easily words and their meaning can be distorted by ideological and religious messages.