Modern Times

Modern Times, 2010

Video, 15 min, HD, stereo

Titeln Modern Times är hämtad från Charlie Chaplins film från 1936, där Chaplin spelar en fabriksarbetare vid det löpande bandet. Komiska scener visar hur Chaplin – som inte förmår hålla arbetstakten – uppslukas av maskinen. Samtidigt framkallar scenerna en känsla av främlingskap inför det moderna industrisamhället. I sin tur lyfter Fatmi fram hur mekaniseringen av arbetet kommit att präglas av makt och kontroll över individer.

Verket är inspirerat av Marcel Duchamps kända motorreliefer där kugghjulens rörelse skapar optiska djupillusioner. Här fördjupas Fatmis intresse för teknologins och industrialiseringens accelererade hastighet som bland annat speglas i den enorma hastighet byggnader och nya stadsdelar uppförs i mellanösterns stora städer.

I Chaplins möte med fabriksmaskinen kan människan ses som ett hinder för en perfekt, strömlinjeformad produktion. I ett försök att problematisera vår stora tilltro till maskinen förklarar Fatmi: “Jag vill att produkten skall bli att maskinen misslyckas, annars riskerar vi tro att maskinen är perfekt.


Modern Times, 2010

Video, 15 min, HD, stereo

The title Modern Times is taken from Charlie Chaplins 1936 film, in which Chaplin plays a factory worker on the assembly line. Comical scenes show how Chaplin’s character – who is unable to keep up with the pace of production – is swallowed by the machine. Yet the film also creates a sense of alienation from industrial society. In his turn, Fatmi seeks to show how the mechanization of work also has become a means to control the lives of individuals.

The piece is inspired by Marcel Duchamp’s rotoreliefs as devices for producing optical illusion. Here Fatmi demonstrates his interest in the accelerated speeds of technology and industrialization, as seen for example in the in the large cities of the middle east, new buildings and areas are built at fantastical speeds.

In Chaplin’s encounter with the factory machine the human appears as an obstacle to streamlined production. Fatmi’s Modern Times is an attempt to problematize our faith in the machine. Fatmi explains: “I want the result to be that the machine breaks down, otherwise we risk believing that the machine is perfect.”