In the Absence of Evidence to the Contrary

In the Absence of Evidence to the Contrary, 2012

Ljusrör, vinyltext, varierande storlek

Skulpturinstallationen In the Absence of Evidence to the Contrary sträcker sig mot taket likt ett träd med rötter som sprider ut sig längs dess fot. Verket består av dussintals lysrör som bär på olika textrader från sura 24 i Koranen, som har titeln “Ljus”. I vers 35 står det: ”Gud är himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där en lykta står. Lyktan är (omsluten) av glas och glaset lyser med en stjärnas glans. (Det är en lykta) tänd (med olja) från ett välsignat träd, ett olivträd som varken tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den.”

Installationens bländande vita ljus refererar till islams syn på en monoteistisk gud. Genom att bli till ljus kan Gud aldrig helt inkarneras eller avbildas i fysisk form. Men verket utgör också en visuell fälla. Genom att locka betraktaren till att läsa texten på lysrören prövas våra näthinnors uthållighet. Det bländande ljuset tvingar oss att sluta våra ögon. Ett visuellt kaos tar form där fläckar av ljus och text dröjer kvar på våra näthinnor och projiceras på allt vi ser omkring oss.


In the Absence of Evidence to the Contrary, 2012

Fluorescent tubes, vinyl texts, dimensions variable

The sculptural installation In the Absence of Evidence to the Contrary reaches toward the ceiling like a tree with its roots spreading across the floor. The work is composed of dozens of fluorescent lights and on each is written different phrases from sura 24 of the Quran, entitled, “The Light”. “God is the light of the heavens and the earth. An image for his light is a niche in which there is a lamp placed in a glass. The glass is like a shining star which is lit from a blessed olive tree that is neither eastern nor western. Its oil seems to light up even though it has not been touched the fire.”

The installation’s dazzling white light refers to Islam’s monotheistic divinity. In becoming light, God is never truly incarnate and cannot be physically represented. Yet the work is also a visual trap. By enticing viewers to read the text on the luminescent tubes it tests our retinal tenacity. Visual chaos is provoked, luminous spots remain imprinted, and a kinetic effect closes the eyes. Our eyes retain the memory of the text and we project this text onto everything that we see.