Black Screen

Black Screen, 2004-2018

1500 st VHS-band, 5.6×4.6m

Black Screen tar plats på väggen likt en muralmålning. Vägginstallationen är formad av hundratals gamla videoband som för tankarna till de rigorösa geometriska mönster som vi finner i den minimalistiska konsten. I verket hämtar Fatmi inspiration från minimalismens tematiska repetition, återvinning av material och strama uttryck. Däremot strävade den konkreta konsten som gav upphov till minimalisten efter att vara ingenting annat än just det som en betraktare kunde se. Här skapas ett spänningsförhållande mellan verkets formella uttryck och Fatmis val av just VHS-band. Videobanden är en snart helt utdöd kommunikationsform av ljud och bilder. På verkets svarta yta kan alla projicera sin egen film, sina egna fantasier, drömmar och rädslor. I verket reflekterar Fatmi över konsumtionssamhällets utveckling och förgängligheten i teknologiska innovationer, men också kring bildens makt och bedrägliga illusion.


Black Screen, 2004-2018

1500 st VHS-band, 5.6×4.6m

Black Screen is reminiscent of a mural painting. The wall installation is made with hundreds of obsolete videotapes that recall the rigorous patterns of minimalist art. Fatmi takes inspiration from minimalism’s thematic repetition, economy of means and temperate expression. On the contrary, the concrete art that prefigured minimalism sought to be nothing but that which could be observed aesthetically. The work creates a tension between its formal expression and the material. The video tape is a dated form of communicating images and sounds. On the black surface of the art work viewers can project their own fantasies, dreams and fears. Through this work, Fatmi reflects on the development of consumer society, the obsoletion of technological innovations and the deceptive power of images.