Alif

Alif, 2015

Bläcktryck på papper, 30×45 cm

I denna fotoserie porträtteras bokstaven Alif som är den första bokstaven i det arabiska alfabetet. Det är en av de sex så kallade obundna eller isolerade bokstäverna, vilket innebär att den aldrig skrivs tillsammans med den efterföljande bokstaven.

I arabisk kalligrafi fungerar Alif som en guide. Flera arabiska poeter menar att de endast lärt sig en bokstav: Alif. Den ses som viktigare än hela det övriga alfabetet och är den huvudsakliga beståndsdelen som bestämmer proportionerna på de övriga tecknen. Därför motsvaras Alif av siffran ett, som också betecknar skönheten hos en älskad och symboliserar den enda guden Allah. Guds enhetliga natur har företräde framför kunskapen om världens alla synliga ting.

I dessa fotografier framställs Alif inte bara som en bokstav men också ett vasst redskap och kan liknas vid en kniv. Dess skarpa udd tillför bilderna en våldsamhet och kan symboliskt ses som en syntes av Fatmis konstnärskap: skildringen av skärningspunkten mellan skönhet och våld, ord och handling.


Alif, 2015

Black and white ink on paper, 30×45 cm

This series of photographs portrays the letter Alif, one of the six so-called “unrelated letters” or “isolated letters,” which means that it is never attached to the letter that follows.

Alif serves as a guide. Arab poets have often proclaimed that they have learned only this one letter. It is the main element that defines the proportions of the other characters. Thus, its value in Arabic numeration is One, which is also the figure of grace of a beloved, and the symbol of the one God, Allah.

In these photographs, the Alif takes the form of a crude tool with a sharpened edge. Its particularly sharp peak captivates and gives a violent quality to the images. One can imagine this piece as a synthesis of the artist’s work that, like the edge of a razor, sits between beauty and violence, words and action.