Deep Search

4 mars 2006 - 17 april 2006

Konstnärer

Kajsa Dahlberg, Beata Fransson, Saskia Holmkvist, Niklas Karlsson, Johan Svensson, Johan Tirén

Curator: Emma Reichert

Introduktion

Vårens första grupputställning på Göteborgs Konsthall presenterar sex unga konstnärer som på olika sätt arbetar med en undersökande strategi i sina konstnärskap. Titeln Deep Search leder tankarna till ett slags efterforskande och understryker konstens förmåga att lyfta upp dolda aspekter till ytan.

Den undersökande strategin i konsten kan se olika ut, både innehållsmässigt och uttrycksmässigt. Den kan pendla mellan det dokumentära, som tar avstamp i en konkret frågeställning eller något som kan uppfattas ligga nära verkligheten, och ett utforskande av mer abstrakta element som tar sin utgångspunkt i det odefinierbara. I Deep Search visas ett spektra av dessa olika förhållningssätt.

Med sökandet som redskap lyfter de medverkande konstnärerna fram nya perspektiv och sätt att se på sin omgivning. De hämtar inspiration från såväl det dokumentära som det fiktiva och drömmar. I spänningsfältet mellan det konkreta och det poetiska berör konstverken bland annat historieskrivning, representation, utanförskap samt dagens medie- och konsumtionssamhälle.

Konstnärer och verk

Kajsa Dahlberg

I Kajsa Dahlbergs videoverk 20 Minutes (Female Fist), 2005, får vi möta en medlem ur en lesbisk aktionsgrupp. I verket berättar kvinnan om gruppens bildande samt dess separatistiska och politiska ståndpunkter. Verket diskuterar också allmänmänskliga frågeställningar kring rätten att definiera sig själv. Hur påverkas våra liv när vi inte passar in i samhällets normer och vilka är för- och nackdelarna med att ställa sig utanför och vägra en dialog baserad på det synsätt som upplevs som förtryckande?

Beata Fransson

I verket Dreamcatcher, 2006, undersöker Beata Fransson tröskeln mellan dröm och verklighet. Verket är ett försök att konfrontera drömtillståndet och därtill använder konstnären formen av ett konfrontationsrum för att iscensätta en egenupplevd klardröm. Gränsen för vad som är möjligt att visualisera tänjs ut. Är det möjligt att förklara processen från inspiration till ett färdigt konstverk, eller är det lika komplicerat som att återberätta och till fullo förstå en dröm?

Saskia Holmkvist

I Gymnasieklasserna kommer, 2006, har Saskia Holmkvist undersökt vad som får folk att uppmärksamma ett verk. Är det konstnärens namn, konsthallens rykte, den mediala uppmärksamheten, den pedagogiska verksamheten, någons rekommendation, kändisar på vernissagen, prissättning på verket eller verkets aktualitet? Saskia Holmkvists platsspecifika verk tar sin utgångspunkt i frågor kring förtroende, information och representation och lyfter fram några av de bakomliggande processer som kan påverka uppmärksamheten kring ett verk.

Niklas Karlsson

Niklas Karlssons verk Under the Same Sky, 2005, är inspirerat av en resa han gjort till Indien och tar upp dubbelheten i hur det gemensamma också kan omfatta stora skillnader. Den frysta rörelsen av en molnmassa på väg mellan två skilda platser blir en reflektion över hur vi är sammankopplade, men också över hur flyktiga dessa beröringspunkter kan vara.

Johan Svensson

I Johan Svenssons installation Fever, 2006, tas vi med in i en värld där naturen både är ett hot och en förförisk lockelse. I verket varvas konsumtionssamhällets symboler med konsthistoriska referenser till Hieronymous Boschs märkliga bildvärld. Var går egentligen gränsen mellan att konsumera eller bli konsumerad?

Johan Tirén

Johan Tiréns videoinstallation Utdrag ur kusttullmästare Erik Svenssons rapport till Sjöhistoriska museet, 2006, tar sin utgångspunkt i det material kusttullmästaren samlade in på 1960-talet från lokalbefolkningen i Stockholms skärgård, i ett försök att kartlägga den förmodade rika mängd vrak på havets botten. Verket belyser på ett poetiskt sätt vilken roll spekulation kan spela i samband med skrivandet av historia och ställer frågor kring relationen fakta och fiktion.

Programverksamhet

Två konstnärssamtal äger rum på Göteborgs Konsthall under utställningen i samarbete med ABF Göteborg. Fri entré. Innan föreläsningarna nedan ges en allmän visning klockan 17

Onsdag 15 mars klockan 18
DEEP SEARCH 1 – Den undersökande konstens roll
Konsten som undersökningsmetod och samhällskritik
Kajsa Dahlberg, konstnär
Per Nilsson, filosof, lektor Umeå Konsthögskola
Emma Reichert, curator till utställningen Deep Search
Johan Tirén, konstnär
Samtalsledare: Lene Crone Jensen, konsthallschef, Göteborgs Konsthall

Onsdag 29 mars klockan 18
DEEP SEARCH 2 – Seendet som kulturellt betingat
Hur har seendet förändrats sedan t.ex. panoramat och fotografiet introducerades?
Vilka perspektiv medför det på samtiden?
Beata Fransson, konstnär
Niklas Karlsson, konstnär
Jan-Erik Lundström, museichef, BildMuseet, Umeå
Johan Svensson, konstnär
Samtalsledare: Lars Sewilius Berg, ABF

Tack till: Gütermann, Emmaboda Glas AB, ABF Göteborg