Ruth Buchanan

Ruth Buchanan (f. 1980) arbetar med text, ljud, video, textil, grafisk form och installation, där olika sammanförda objekt tillsammans skapar grafiska rytmer och scener. Hennes konstnärliga process börjar ofta i arkiv där hon inte bara undersöker, men också omprövar de mekanismer som producerar kultur. Det kan handla om konstorganisationer, publikationer samt den infrastruktur och arkitektur som omger dessa. Genom att förändra och förstärka rumsligheter med paneler, draperier och olika nätstrukturer belyser hon den koreografi som arkitekturen skapar. I sitt arbete återkommer Buchanan ofta till vad det innebär att vara ett subjekt i en kropp i en social värld. Hon undersöker ofta gränsen mellan det offentliga och det privata och mellan interiör och exteriör. Buchanan förmedlar språket i dess mest utvidgade form och ser språket som ett kraftfullt system för social organisering. Verken behandlar kommunikation och varseblivning och hur en upplevelse kan förmedlas genom våra sinnen: Seendet, lyssnandet, beröringen, samt det motoriska.

Sleepwalkers (2011), som presenteras på Göteborgs Konsthall, innehåller bildmaterial från ett utbildningsprogram från 1970-talet. En grupp skolbarn utforskar keramiska museiföremål genom beröring tillsammans med en pedagog. Till dessa bilder hör man konstnären läsa en egen text. Verket är repetitivt och hypnotiskt till sin karaktär. I videon förstärker föremålen, människorna och rösten varandra. Röstens fokus glider mellan filosofiska resonemang och ämnen som berör keramik, material och beröringens utforskande. Genomgående återkommer rösten till ett tillfälle där barnen räknar andetagen enligt Morses kod: ”Beat one yes, Beat two no, Beat three relax” (slag ett ja, slag två nej, slag tre koppla av)

Ruth Buchanan (f. 1980) kommer från Nya Zeeland och är bosatt i Berlin, Tyskland.