Annika Lundgren

Ett huvudtema i Annika Lundgrens konst rör olika former av makt- och kunskapshierarkier. Hennes projekt innehåller ofta sociala och politiska reflektioner, liksom inslag av en visionär, poetisk och fiktiv karaktär. Bland annat har hon i flera verk arbetat med frågor kring historieskrivning som hon ser som ett oerhört maktfullt verktyg.

Hennes verk Public Educational Tours är till exempel en serie guidade bussturer som diskuterar både vår dokumenterade historia och den historia som skrivs idag. Även Monument – Play That Funky Music White Boy, rör historieskrivning då det är ett mobilt monument över det som aldrig blev inkluderat i historien.

Annika Lundgren arbetar ofta i serier där ett projekt utvecklas och vidareutvecklas efterhand. The Power & Illumination Project som visas här i konsthallen är ett tydligt exempel på detta. De enskilda verken kan ses som ett utsnitt ur ett längre undersökningsarbete. Som presentationsform väljer hon ofta en inkluderande strategi, där hon skapar ett sammanhang man som betraktare kan välja att ta del av – eller låta bli. De guidade bussturerna fungerar inkluderande då de flesta människor känner till reglerna för hur man uppträder i detta sammanhang, medan betydligt fler känner sig främmande i gallerivärlden.

Förutom mer långvariga projekt arbetar Annika Lundgren även med performance i en mycket enkel form. Dessa består huvudsakligen av att hon läser texter hon själv skrivit, berättar historier, spelar musik eller gör trolleritrick. Ett övergripande namn på hennes performance är Meanwhile – Back At The Ranch…, Innehållsmässigt behandlar detta arbete fundamentala frågeställningar kring makten över sitt eget liv, och är i denna aspekt tematiskt besläktad med hennes övriga arbeten.

The Power & Illumination Project – In the European Union / Sweden, pågående sedan 2004

The Power & Illumination Project har pågått i två år och är under konstant utveckling och visas nu i sin tredje fas på Göteborgs Konsthall. Projektet är baserat på idén om att använda gymanläggningar som energikällor. Den kinetiska energi som genereras där konverteras till elektrisk energi, vilken sedan används till att förmedla och producera fakta om den globala energiobalansen och dess politiska följder.

Idén uppstod då Annika Lundgren tillbringade sex månader i Los Angeles 2001. I Kalifornien rådde då en närmast katastrofartad energisituation som gjorde att energiförsörjningen stängdes av i slumpmässigt valda stadsdelar under ett antal timmar för att spara energi. Förutom denna situation såg Annika Lundgren också att staden hade ett stort antal gymanläggningar, varav många var öppna dygnet runt.

Den första presentationen av projektet ägde rum i Berlin 2004 och var huvudsakligen en introduktion till dess koncept och till hur det steg för steg skulle kunna förverkligas. Den omfattade också en interaktiv installation med en träningscykel, där besökarna genom att cykla kunde ladda upp små batterier som sedan användes i en ljusinstallation.

Presentation nummer två, The Power & Illumination Project – In The EU / The Netherlands, genomfördes sommaren 2006 på Casco – Office for Art, Design and Theory i Utrecht i Holland. Här påbörjade Annika Lundgren undersökningar av de energimässiga förutsättningarna inom EU. I samband med denna presentation tog The Power & Illumination Project steget ut från utställningsrummet och ingick i ett nära samarbete med Utrecht Center for Energy Research, studerande vid Windesheim Technical School och gymanläggningen De Workout.

I The Power & Illumination Project – In the European Union / Sweden samarbetar Göteborgs Konsthall och Annika Lundgren med Fysiken vid Kaserntorget. Fysiken, med anläggningar både på Gibraltargatan och Kaserntorget drivs som ett ideellt, icke vinstdrivande aktiebolag och är en samordnande friskvårdsorganisation för Göteborgs samtliga cirka 60.000 studenter. Fysiken vid Kaserntorget har i genomsnitt 4.300 besökare per vecka.

Till utställningen på Göteborgs Konsthall har en vidareutvecklad upplaga av den tekniska utrustningen som togs fram vid Windesheim Tekniska Skola i Nederländerna installerats på några av Fysikens spinningcyklar. Cyklarna har modifierats så att 12-volts bilbatterier kan laddas då någon tränar på cykeln. Batterierna byts ut med jämna mellanrum och transporteras till Göteborgs Konsthall. Den elektricitet som produceras på Fysiken används till den ljusinstallation som är placerad utanför konsthallens entré och som dygnet runt förmedlar information om den svenska energisituationen.

På konsthallen finns ytterligare en installation med träningscyklar där besökarna ges möjlighet att bidra till ljusinstallationens drift. Här presenteras också Annika Lundgrens undersökningsarbete omkring svensk och global energipolitik. I The Power & Illumination Project är det upprätthållandet av maktbalansen i fråga om energiresurser på det globala planet som är kärnan. Annika Lundgren ser det snarare som att vi har ett politiskt problem än ett energiproblem.

Information

Annika Lundgren är född i Göteborg, och lever och verkar i Köpenhamn och Berlin.

För mer information se Annika Lundgrens hemsida:
http://www.annikalundgren.net/

Annika Lundgrens The Power & Illumination Project stöds av Kunstrådet

Tack till:
Fysiken, David Horn, Consul Fitness, Dan Erik Archer, Tomas Gustafsson, Martin Nordén & Björn Nilsson