Ram Krishna Ranjan

Reservation: One or Two Stories? (2016–2017) Tvåkanalig videoinstallation med text och bild. 58 min.

Under 2003 reserverade den juridiska fakulteten vid Uppsala universitet 10 % av platserna till kandidatprogrammet för sökande vars ”bägge föräldrar är födda utomlands”. Två svenska studenter stämde universitetet eftersom de ansåg sig vara offer för orättvis behandling då deras etniska bakgrund är en faktor som de inte kunde påverka.
De lägre rättsinstanserna dömde till deras fördel, liksom Högsta domstolen. Ranjans videoinstallation är ett försök att förmedla en mångfacetterad förståelse kring frågor om jämställdhet, positiv särbehandling och strukturell förändring genom att förflytta förnuftets geografiska fokus (och varande) från Sverige till Indien, där positiv särbehandling är en rättighet enligt den indiska konstitution.

Ram Krishna Ranjan, född 1985 i Indien, har under lång tid utforskat problematiken kring migration, gentrifiering, minne och nation, och intersektionella perspektiv på kast, klass och kön. Genom sin praktik, som baseras på rörliga bilder, vill han skapa samtal kring platsspecifika frågor om social rättvisa och politiskt förtryck. Ram Krishna Ranjan har gjort flera dokumentärfilmer i Indien. Dokumentärfilm är fortsatt en viktig del av hans praktik, samtidigt som han utvidgar detta genom att införliva olika metoder för produktion och visning via installationer.

Ranjan bor och arbetar för närvarande i Göteborg, Sverige.