Statement 1 – Carl Michael von Hausswolff

Augusti 2002

Om bara 6-7 månader börjar Göteborgs andra internationella konstbiennal. Ett evenemang som kommer att sätta sin prägel på Göteborg under hela nästa sommar. En kulturell storsatsning som vi hoppas ska beröra och uppröra, och som i vissa ögon är kontroversiell redan långt innan den startat.

AGAINST ALL EVENS – GÖTEBORGS ANDRA INTERNATIONELLA KONSTBIENNAL 2003

Carl Michael von Hausswolff, curator:
Att konsten ligger till grund för det vi kallar civilisation är ingen nyhet. Man skulle kunna säga att civilisation är en utslätad form av det som händer i konstens framkant. All form av kreativitet – design, konstruktion, koncept etc – baserar sig ursprungligen på konstnärlig verksamhet. Detta gäller även militärt strategiskt tänkande, subversiva religiösa hämndaktioner och kortsiktig ekonomisk utsugning. Alltså är konsten en form av grundforskning för alla typer av kommunikation. Det är därför av högsta betydelse att både konstnärer och publik är medvetna om detta.

Människor i allmänhet tycks tro att konstnärer är eller ska vara bohemer; särlingar som lever i avskildhet utan att reflektera över den sk ”ytliga” världen och vars enda funktion är att försköna deras annars så skitiga värld och estetiskt ”rätta till” saker så att man kan fortsätta gå på som förr. En slags ursäkt för att svina ner omkring sig. Konstnärerna förmodas endast reflektera sin egen själsliga bräcklighet och utföra verk utifrån ett representativt synsätt.
Göteborgs andra internationella konstbiennal kommer att visa på annat.

Att göra en sådan här utställning kräver ansvar och deltagande, både från curator, konstnärer och publikum. Eftersom jag själv är konstnär och har deltagit i en mängd biennaler och andra stora grupputställningar så vet jag vad jag talar om. Alltför många utställningar är slappt gjorda utan någon som helst blick för hur omvärlden ser ut. Måhända har flertalet utställningar haft ambitionen att visa på världsliga problematiska situationer men i många fall har konceptet drunknat i populistiska och hierarkiska töcken.

Världen ser tyvärr inte ut som den borde göra. De ideal som under århundraden framförts av humanister och andra representanter för ”det goda livet” filtreras bort av makthungriga individer och system som endast har ”sitt eget bästa” att utgå ifrån. Förtryck av människor fortsätter, nu i t ex Irak, Turkiet, Israel och Palestina. De ekonomiska skillnaderna mellan människor är fortfarande enorma, bl a i USA, Ryssland, Kina, Japan och Sverige. Övergrepp på våra naturtillgångar begås i Brasilien, Indonesien, Kanada, Nigeria och på många andra håll. Svält på grund av politisk hänsynslöshet förekommer t ex i Zimbabwe, Sudan och Nordkorea.

Listan kan göras enormt mycket längre och det är djupt beklagligt. Konsten och dess utövare är självklart inte opåverkade. USA vägrar t ex konstnärer från vissa länder inresetillstånd, samtidigt som andra konstnärer vägrar åka till Israel för att visa sina verk. Tillståndet är så kritiskt att till och med Påven i Rom börjar krypa till korset. Verkligheten må upplevas olika av olika människor, men ett generellt synsätt på dessa verkligheters olika skikt skulle kunna mejslas ut utan att fördenskull – återigen– filtrera bort väsentligheterna. Med Göteborgs andra internationella konstbiennal är jag ute efter verkligheten. Dels i form av negativ kritik av en eller flera verkligheter. Men också i form av vissa lösningar.

Jag vill att denna utställning skall vara KLAR.
Klar som vatten. Klar som thinner. Klar som vodka.
Jag vill att denna klarhet ska förvirra, problematisera och slå – hårt.

De konstnärer jag kommer att bjuda in är av en speciell typ. Deras attityd är – även om deras verksamheter kan ligga långt ifrån varandra – kompromisslös. En attityd som älskar livet men gör hårt motstånd mot allt utslätat – mot allt som är statiskt, konformt och konservativt.

Verken kommer att inbjuda till ett positivt förhållande till omvärlden via ett innehåll som kan vara stötande, motbjudande, irriterande. Eller rent av barnförbjudet.

Utställningens form kommer att vara som rinnande vatten, som ett flöde. Verken kommer att komplettera eller motsätta sig varandra på en smidig väg genom Konsthallen, Konstmuseet och Hasselblad Center. Satellitutställningen i Uddevalla kommer att vara pricken över i.

Jag har hittat en titel på utställningen. En titel som är på engelska, dels för att det är en internationell utställning, dels eftersom engelska verkar vara det språk som förs hos oss just nu. Titeln är:
AGAINST ALL EVENS.

Intervju med C M v Hausswolff

Vilka konstnärer har du bjudit in?
– Jag har kontaktat ett 20 tal konstnärer, men just nu är det för tidigt att säga om dessa kommer att ingå. Jag tror att detta kommer att vara fastställt i början på januari 2003.

Kan du nämna några namn?
– Nej. Det skulle vara att lova något som jag senare inte kan hålla.

Utgår du ifrån några speciella urvalsprinciper?
– Jag använder mig just nu av två olika kriterier: För det första talar jag med vänner och kollegor som jag har förtroende för. För det andra försöker jag på ett organiskt vis (dvs via ett naturligt förlopp) hitta konstnärer som eventuellt motsvarar mina önskemål om direkthet, motstånd och verklighet. I detta fall söker jag särskilt efter kvinnliga konstnärer, eftersom jag inte känner så många som arbetar efter de principer jag efterlyser. Den som känner till de utställningar och projekt som jag själv har arbetat med kan räkna ut en del namn. Jag tror att ca hälften av de inbjudna kan förutsägas och den andra hälften blir nog förhoppningsvis överraskningar.

Finns det inte ett problem i att du också är konstnär?
– Jag har under flera år arbetat dels med mina egna verk och dels med andras. Min erfarenhet av att jobba med andras verk gör att jag lätt kan distansera mig själv gentemot mitt privata arbete och därmed se vad andra gör. Självklart utgår jag från mina egna intressen men det gör väl andra curators också?

Titeln på utställningen verkar lite luddig! Vad har du att säga om detta?
– Titeln är en motsats till begreppet ”Against all odds”, där ”odds” har sin bokstavliga betydelse: ”udda”. Många utställningar har ett koncept men ofta brukar detta i sig vara så övergripande och stort att man kan ta vilka verk som helst och sätta in dem i helheten. Om man sedan ser på vem som skapat denna helhet så förstår man att det är en curator som lagt ett collage. Curatorn blir i detta fall Konstnären med stort K och de inbjudna konstnärerna reduceras till brickor i curatorns spel. Min titel utgår från konstnärens sätt att arbeta, där varje verk äger sitt eget koncept utifrån en gemensam verksamhetsyta – jorden och universum.