Urban Nature

5 oktober 2001 - 6 januari 2002

Konstnärer

Maria Friberg, Elana Herzog, Christina Kubisch, Mikael Lundberg, Maria Marshall, Olaf Nicolai, Jutta Strohmaier, Jude Tallichet

Introduktion

Med ljudverk, video, skulptur och installationer gav åtta konstnärer olika ingångar till den urbana människans förhållande till arkitektur, stad och natur, tid och rum.  Utställningen curerades av Helena Persson och Maria Friberg och var Göteborgs Konsthalls första utställning i egen regi efter nyöppningen i april 2001 . Till utställningen arrangerade GAS (Göteborg Art Sounds 2001) programverksamhet och tidskriften Paletten gav ut ett nummer om ljudkonst i anslutning till utställningen.

Katalogförord

Urban Nature är Göteborgs Konsthalls första utställning i egen regi efter nyöppningen i april 2001. Konceptet är öppet hållet och genom den fysiska gestaltningen i rummen färgar verken in i varandra, förstärker och förskjuter innebörder och skapar nya betydelser. Titeln antyder en uppdelning mellan värdeladdade begreppspar som kan radas upp i all oändlighet: den urbana livsmiljön och naturen, materiell kultur och andliga värden, offentliga och privata rum. Men det är i första hand det svårfångade mellanrummet som är det intressanta: väven mellan dessa begrepp och hur vi slentrianmässigt använder olika raster för att avkoda det vi ser.

De verk som är representerade i Urban Nature laborerar alla med flera betydelseskikt. Några verk är mer direkta, andra tonar fram efter hand. De har skilda sätt att gestalta rummet, vilket gör besökaren till en aktiv deltagare som undersöker möjliga vägar och tolkningar. I mötet med varje verk finns ett öppet gränsland, en zon, som vi själva kan fylla med våra egna upplevelser och erfarenheter. Att samtidskonsten även färgas av händelser långt utanför konstens rum är tydligt i detta sammanhang. Efter händelserna i New York den 11 september 2001 – när utställningen var under uppbyggnad – har satellitbilder och symboliskt laddad arkitektur på ett påtagligt sätt fått nya innebörder.

Vi har valt att producera katalogen när utställningen är på plats i Konsthallens rum. Fotografierna är på så sätt dokumentationer och konstnärerna har, om inget annat anges, själva skrivit texter om bakgrunden till sina verk. Sara Michaëlssons huvudtext tar sin utgångspunkt i den befintliga utställningen och ger på så sätt en personlig synvinkel till verken.

Helena Persson, konsthallschef