Konstnärer och verk

Adrian Paci

Född 1969 i Albanien
Bor verkar i Milano, Italien

Adrian Paci är från början målare, klassiskt skolad vid Konstakademin i Tirana. Idag arbetar han i olika medier som måleri, fotografi och video. Uppväxten i Albanien och emigrationen till Italien är erfarenheter som han ofta använder i sin konst. Adrian Paci har ett stort socialt patos, där rättvisa och ett engagemang för människan, är egenskaper som finns som en röd tråd i hans konstnärskap

I installationen Cappella Pasolini är utgångspunkten Pier Paolo Pasolinis film Matteusevangeliet. Paci har hämtat inspiration dels från filmens utpräglade realism, där Pasolini använder bybor som skådespelare och befintliga miljöer som scenografi, dels från filmens måleriska kvalitéer, där många av filmscenerna är uppbyggda som tavlor i sig.

Galerie Peter Kilchmann
www.kilchmanngalerie.com

Christian Andersson

Född 1973 i Sverige
Bor och verkar i Stockholm, Sverige

Christian Andersson arbetar framför allt med installationer, där han iscensätter en händelse som är till synes omöjligt att genomföra. Man skulle kunna kalla honom en illusionist. Hans arbeten tar ofta lång tid att konstruera eller är tekniskt raffinerade. Istället för att ta hjälp av avancerad datorteknik eller filmens specialeffekter, så är själva konstruktionsfasen en betydelsefull del i arbetsprocessen. En viktig aspekt av Anderssons verk är att han vill ställa frågor om vad som är verkligt och vad som är konstruktion. Detta resonemang relaterar Christian Andersson även till fotografi och film, där vi inte längre kan veta vad som manipulerat, omredigerat eller iscensatt. Utvidgat ställer han också frågor kring vår varseblivning och om vi i alla lägen kan lita på våra sinnen.

Verket 1:1 är ett talande exempel där han skapat en tegelsten som tycks komma utflygande ur väggen, med splitter som yr åt alla håll. För att hålla betraktaren på avstånd och inte röja iscensättningen, har han låtit ställa upp kamerautrustning som en naturlig avgränsning.

Galleri Nordenhake
www.nordenhake.com

Gabriel Lester

Född 1972 i Holland
Bor och verkar i New York och Amsterdam

Gabriel Lester startade sin konstnärliga bana med filmstudier och många av hans verk anspelar på filmens värld. Det kan man framför allt se i hans visuellt starka installationer, där han bygger upp hela rum, som påminner om scenerier. Ett genomgående drag i Gabriel Lesters konstnärskap är att han använder sig av element som han plockar från sin ursprungliga kontext och skapar nya sammanhang för. Hans verk handlar ytterst om hur man med fiktionens hjälp skapar illusioner, vilket han gör i samma anda som han även avslöjar dem.

Gabriel Lesters arbeten bjuder ofta in besökaren att aktivt ta del av dem. I vissa fall måste man böja sig ända ner till golvet eller stå högt på tå för att kunna se. Andra gånger måste man uppehålla sig en tid i verket för att då upptäcka att det finns dolda rum att utforska. Relaterat till film skulle man kunna säga att Lester skapar ”filmiska” rum, som man som åskådare inte bara tittar på och kan leva sig in i, utan som man faktiskt befinner sig mitt i. Ett sådant exempel är installationen A Beautiful Gamble, som Lester visade på IASPIS i Stockholm, där han använde sig av teaterfonder från Drottningholms Slottsteater, Operan och Stadsteatern i Stockholm. Samtliga fonder hade landskapsmotiv och verket skapade illusionen av en trolsk sagoskog, men också av en mattaffär, där de gamla fonderna förlorat sitt ursprungliga värde och blivit en bruksvara bland andra.

Fons Welters
www.fonswelters.nl
www.gabriellester.com

Lucia Koch

Född 1966 i Porto Brasilien
Bor och verkar i Sao Paulo, Brasilien

Lucia Kochs arbeten tar sin utgångspunkt i rummet, både i arkitekturens utformning och i rummets praktiska funktion. Hon är intresserad av hur man upplever ett rum och hur rummet i sin tur påverkar både den tillfälliga besökaren och den regelbundna användaren. Med hjälp av olika ingrepp och tillägg vill hon skapa förutsättningar för reflexion och eftertanke kopplat till vår rumsliga gestaltning. Genom att förändra ljuset eller lägga till material och detaljer, och på så sätt ge ett rum eller en plats en ny skepnad, vill Koch skapa en medvetenhet om att det man tar förgivet, det vi kallar normalt och naturligt, endast är en konstruktion och att den går att förändra.

Vid sidan av att ställa ut på gallerier, arbetar Koch även i bostadsområden och andra mötesplatser. Här kan nämnas ett projekt där hon samarbetade med de boende i en fattig stadsdel i Sao Paulo. I ett annat projekt var hon inbjuden att göra en installation i ett hamam, ett traditionellt turkiskt bad, i Istanbul. I båda exemplen undersökte hon rummen genom att förändra ljuset. Med hjälp av färgade och perforerade plexiglas, glas och filter täcktes fönstren och på sätt filtrerades ljuset. Resultat blev att ljuset närmast materialiserades och därmed accentuerade och förändrade rummets karaktär.

Casa Triangulo
www.casatriangulo.com

Michael Beutler

Född 1976 i Tyskland
Bor och verkar i Berlin, Tyskland

Michael Beutler skapar verk som är en blandning av skulptur och installation. Han ser sina verk som en del i ett större socialt sammanhang och arbetar i enkla, vardagliga material, ofta återvinningsmaterial. Verken uppkommer som ett svar på en specifik plats eller ett rum och han arbetar både i och utanför det traditionella galleriet. I stadens gaturum använder han olika former av tillägg för att aktivera och synliggöra platser och byggnader. Han kan skapa tillfälliga landmärken eller göra konstruktioner som fyller en viss funktion på den aktuella platsen. Michael Beutler har dels en pragmatisk syn på sitt skapande, där hantverket, byggandet, närheten till materialet och den omgivande miljön är viktiga utgångspunkter. Dels låter han sig, i själva gestaltandet, inspireras av utopiska ideal hämtade ur arkitekturhistorien.

Skulpturserien Outdoor-Yellow utfördes på platser runt om i Frankfurt am Main. Serien bestod av tio konstruktioner i ett gult plastmaterial, som ursprungligen använts till betonggjutning. Beutler gjorde här bland annat ett vindskydd för en matservering för hemlösa och regnskydd för cyklar.

Secession
http://www.secession.at/art/2002_beutler_e.html

Ann Lislegaard

Född 1964 i Danmark
Bor och verkar i Köpenhamn och New York

Ann Lislegaard arbetar framför allt med kombinerade ljud- och ljusinstallationer och videoverk. Hennes arbeten lyfter till stor del fram hur vi på olika sätt erfar och upplever rummet. Frågan hon ställer är: -förändras upplevelsen av ett rum när en viss sorts sinnesintryck reduceras och andra förstärks? Hon intresserar sig för hur vår perception fungerar, där synen har en framträdande position framför våra andra sinnen. I förlängningen gör Ann Lislegaard verk som kan sägas vara ett alternativ till vår kultur, som domineras av bilden och visuella synintryck.

I verket I-You-Later-There får man höra en kvinna berätta om sitt hem, hur hon rör sig där, hur hon känner inför det samtidigt som man även hör välbekanta ljud: skrammel med porslinskoppar och sorl från en vattenkran. Detta ljud tar man del av framför en vitmålad skärm som reflekterar ljus, som tonas ned och tänds upp. Ljusets styrka är kopplad till kvinnorösten, så att de båda elementen reagerar i samspel. Ljuset blir på det sättet en abstrakt projektion av rösten och skärmen en fast punkt för det imaginära rummet som kvinnan beskriver.

Galerie Paul Andriesse
www.galeries.nl/mijngalerie.asp?galnr=654&marge=6

Fikret Atay

Född 1976 i Turkiet
Bor och verkar i Paris, Frankrike

Fikret Atay arbetar huvudsakligen med video, där berättarstil och filmteknik påminner om amatörfilm, vilket ger hans verk en autentisk och verklighetsnära känsla. Atay är intresserad av att undersöka och blottlägga de koder och underliggande strukturer som bygger upp och utgör en specifik kultur. Detta gör han genom att utgå ifrån sin egen kurdiska bakgrund, en erfarenhet som han kombinerar med den västerländska kulturens uttryck.

Atay är uppvuxen i det kurdiska samhället Batman i Turkiet, nära gränsen till Irak. Området är utsatt för inrikes- och utrikespolitiska intressekonflikter. Miljöerna i och kring Batman och stadens invånare är en stor inspirationskälla för Atay. I Bang! Bang! får man exempelvis följa en grupp pojkar som leker krig, vilket direkt anspelar på de förhållanden som människorna i Batman lever under. I Lalo´s Story har han utgått ifrån en traditionell kurdisk berättarstil, som både inkluderar sång och tal, och vänt på det hela genom att dels låta en yngre man berätta för en äldre, dels berätta på engelska istället för på originalspråket. På detta sätt säger inte bara verken något om den kurdiska kulturen, utan Atay blottlägger de större strukturer som bär upp en kultur överlag.

Galerie Chantal Crousel
www.crousel.com

Gerard Byrne

Född 1969 på Irland
Bor och verkar i Dublin, Irland

Gerard Byrnes arbeten rör sig kring frågeställningar om hur historia skapas i och genom vårt medietäta samhälle. Materialet han använder är huvudsakligen reklambilder, populärkultur, teateruppsättningar och film från 1970-talet och fram till idag. Urvalet bearbetar han till nya bilder, sammanställningar och parafraser, framför allt i film och video där han arbetar med professionella skådespelare och filmare. Verken lyfter fram och belyser de konventioner och koder som bygger upp berättande i bild och hur bildkulturen i sig utgör ett intrikat nät av korsreferenser och associationskedjor. De skapar förutsättningar för en större medvetenhet kring hur vi läser bilder och hur bilder används för att berätta något om vår samtid och om oss själva.

I videoverket Why it´s time for Imperial, again… iscensatte Byrne en intervju som användes i en reklam för Chrysler i ett veckomagasin från 1980-talet.. Genom sitt val av bilder knyter han an till vår samtidshistoria, bilder som utgör stommen i vårt kollektiva medvetande.

Green on Red Gallery
www.greenonredgallery.com

Marcel Odenbach

Född 1957 i Tyskland
Bor och verkar i Köln

Marcel Odenbach har sedan 1970-talet arbetet med och utvecklat video- och filmmediet i sitt konstnärskap. Han använder sig ofta av ett dokumentärt berättarspråk, där han varvar befintligt arkivmaterial med nyinspelat material. Frågor kring identitet och identitetsskapande är centralt i hans verk. Odenbach tar sig an dessa frågeställningar genom att undersöka hur den enskilde individen förhåller sig till de större gruppstrukturerna som han är en del av. Det kan handla om allt från att vara medlem i en specifik subkultur till att vara medborgare i ett land med sin specifika historia.

Som exempel kan nämnas Männergeschichte vari Odenbach undersökt mansrollen i Turkiet, genom att dels filma män på besök i en frisersalong, dels genom arkivmaterial med gårdagens ottomanska krigare och dagens turkiska elitsoldater. I verket In stillen Teichen lauren Krokodile berör Odenbach folkmordet i Rwanda genom att visa tv-nyhetsinslag där politiker agiterar och hetsar folkgrupper mot varandra, sammanfogade med bilder på föräldralösa barn som lever i skuggan av händelserna under 1990-talet.

Galerie Buchmann
www.buchmanngalerie.com

Miriam Bäckström

Född 1967 Sverige
Bor och verkar i Stockholm, Sverige

Miriam Bäckström har under en längre period jobbat med stillbildsfotografi, men har i sina senaste verk börjat använda sig av filmkameran.

Gemensamt för hennes fotografier är att de alltid saknar människor.Bilderna lyfter fram det som vanligtvis anses vara bakgrunden till att hamna i centrum. De avbildar ofta interiörer, som har som funktion att iscensätta eller representera en verklighet. Det är denna iscensättning som Bäckström är intresserad av att fånga i sina bilder, för att synliggöra och för att kunna undersöka närmare. Motiven i fotografierna, som avbildar museilägenheter, har exempelvis som uppgift att vara så autentiska som möjligt och berätta om det som har varit. Motiven skall med fiktionens hjälp skapa en känsla av realism.

I sin filmproduktion går Miriam Bäckström vidare och undersöker hur identitet och skådespeleri kan iscensättas och gestaltas. Centrala frågor är hur den egna identiteten är uppbyggd, hur långt det är möjligt att gå in i en roll och spela någon annan. I sitt samarbete med skådespelaren Rebecka Hemse visar hon i filmen Rebecka bland annat hur man skapar och bryter illusionen av en verklig händelse. Vad händer om man skalar bort all dekor eller om ett manus plötsligt skymtar fram i händerna på skådespelaren som verkade bli intervjuad som privatperson?

Galleri Nils Staerk
www.nilsstaerk.dk

Monica Bonvicini

Född 1965 i Italien
Bor och verkar i Berlin, Tyskland

Monica Bonvicini har intresserat sig för hur maktförhållanden kommer till uttryck i vårt delade sociala rum. För att angripa frågan på ett adekvat sätt visas hennes verk inte bara i konventionella gallerirum, utan även utomhus och i andra rum. Bonvicini jobbar framför allt med installationer, men även med video, text och andra tekniker. Maktfrågan berör hon bland annat genom att rikta fokus mot befintlig arkitektur. Hon menar att denna vilar på ett chauvinistiskt och sexistiskt fundament. För att kunna verifiera detta påstående använder hon citat och utdrag från texter av kända arkitekter och klassisk arkitekturteori, som presenteras tillsammans med bilder med pornografiskt innehåll och stereotypa nidbilder. Hennes strategi är att med humor och satir angripa en praktik som byggs upp av en heterosexuell machokultur som utövar makt mot andra grupper. I andra verk kan man säga att Bonvicini renodlar och ställer ut element som genom association, symbolik och andra sorters referenser belyser och uppmärksammar ämnet makt. Exempelvis använder hon kedjor, gummiremmar och krosskadade väggar i sina installationer. Material som är laddade med betydelser och som hon lösgjort från ett större sammanhang där man vanligtvis möter dem.

Gallery Mehdi Chouakri
www.mehdi-chouakri.com

Runa Islam

Född 1970 i Bangladesh
Bor och verkar i London, UK

Runa Islam arbetar huvudsakligen med film och video, som hon visar i större installationer och uppbyggda miljöer. Som utgångspunkt använder hon sig huvudsakligen av spelfilm och är intresserad av den rörliga bildens berättarteknik och hur man med filmtekniska grepp kan skapa illusion. Andra gånger bryter hon illusionen helt. Runa Islam hämtar inspiration från regissörer som Fassbinder, Antonioni och Bergman, som alla har en väl utvecklad och distinkt berättarstil. Hon vill skapa förutsättningar för att synliggöra och arbeta med den kraft i form av meningar på olika nivåer som finns inneboende i filmen som medium.

I verket Scale 1/16 inches = 1 foot utnyttjar Runa Islam dubbla projektioner, musik, långa tagningar varvat med snabba klipp för att skapa en nästan 17 minuter lång film, fylld av spänning och dramatik, men där innehållet är relativt händelselöst. Hon understryker härmed den tekniska aspekten av hur man skapar dramatik och bygger upp en berättelse. I sin senaste produktion How far to Fårö får vi istället se prov på hur hon växlar mellan att visa en skådespelare som agerar med att visa filmteamet som filmar henne. I två av sina senaste filmer anlägger hon ett mer explicit socio-politisk perspektiv. Hon återvänder till sin hemstad Dhaka i Bangladesh och genom sina verk låter hon fattiga barnarbetare och hårt arbetande cykeltaxichaufförer för en gångs skull leka och vila ut, något de aldrig annars har möjlighet till.

White Cube
www.whitecube.com