Maria Lindberg

23 november 2002 - 6 januari 2003

Sammanfattning

Maria Lindberg har sina rötter i Göteborg och är en av Sveriges internationellt etablerade konstnärer. Hon är känd för att med skarp blick iaktta det vardagliga och det till synes ovidkommande. Hennes konstnärskap spänner över vitt skilda tema som minne, identitet, närhet, ensamhet, rädsla och sorg.
Maktrelationer och beroende förhållanden blottläggs på ett sätt som vittnar om ett samhällsengagemang och en medkänsla för de utsatta.

Ur den mängd information som hon registrerar med näst intill överkänslig receptivitet kommer ofta en koncentrerad, sparsmakad bild. Hennes teckningar är reducerade till enkla linjer som medvetet lämnar utrymme för dubbeltydighet och betydelseglidningar. Titlarna är direkt relaterade till verken och tillför en underfundig och humoristisk ton.

Språket utgör, tillsammans med humorn, en självklar del i Maria Lindbergs konst. Med precision och träffsäkerhet använder hon uttryck och talesätt som tillför verken ytterligare en dimension.
I glappet mellan ordets och bildens bokstavliga och underliggande betydelse uppstår de möten och krockar som hon vill åt. Verk och titel blir ett pussel där Maria serverar bitarna, men där betraktaren till sist blir tvungen att själv lägga fram mönstret.

Maria Lindbergs projektbaserade verk har ofta en undersökande och utforskande karaktär. Hon iscensätter situationer där hon, likt en detektiv, följer ett vardagligt spår med stor nyfikenhet. Om detta vittnar bl.a. de skuggprojekt där hon följt efter främmande personer eller själv låtit sig bli skuggad.

Trots att Maria Lindberg deltagit i många viktiga svenska och internationella grupputställningar och projekt har en vidgad genomlysning saknats. Utställningen på Göteborgs Konsthall blir den första större enskilda presentationen av Maria Lindberg som genomförs i Sverige.
I utställningen ingår måleri, teckningar, video och platsspecifika verk som tillsammans skall ge en täckande bild av hennes konstnärskap.

I samband med utställningen på Göteborgs Konsthall har Maria Lindberg inviterats av Book Works i London för en bokproduktion. Konceptet bygger på en rik bildpresentation av verk producerade från 1997 och framåt. Boken, Trying to get in between, är samproducerad av Book Works och Göteborgs Konsthall och ges ut i anslutning till utställningens öppnande.