Med nya ögon – Mellankrigstiden genom linsen

11 december - 27 mars

The Margin of Error, Emanuel Cederqvist

Göteborg fyller 400 år 2021 och som en del av firandet samarbetar  Göteborgs Konsthall och Hasselbladstiftelsen i ett unikt utställningsprojekt med varsitt perspektiv på mellankrigstiden. Med nya ögon på Göteborgs Konsthall och Det nya ögat på Hasselblad Center.

Mellankrigstiden var en turbulent tid i Sverige och runt om i världen. Perioden började med en pandemi, Spanska sjukan, som skulle visa sig bli en av de värsta som drabbat mänskligheten. I Sverige röstade kvinnor för första gången 1921 och arbetarrörelsen nådde nya framgångar. Under ”det glada 20-talet” präglades västvärlden av ekonomisk, social, konstnärlig och kulturell rörlighet – och av politiska strömningar som internationalism och pacifism. Med tiden övergick dessa i motreaktioner i form av fascism och nazism. Konflikterna förstärktes av börskraschen 1929 och den ekonomiska nedgång som följde – för att mynna ut i ett nytt världskrig samt Förintelsen i Europa.

I de tekniska, sociala, politiska och kulturella förändringar som präglade mellankrigstiden hade både fotografi och film centrala roller. Framför allt under 1920-talet utvecklades nya visuella tekniker och praktiker inom konst, reklam, industri och vetenskap som i hög grad också korsbefruktade varandra. I Sverige arrangerades internationella utställningar under 1920- och 30-talet som blev viktiga plattformar för att definiera och sprida kunskap om den nya fotografins och filmens uttryck och användningsområden.

Skillnaden mellan dagens samhälle och mellankrigstiden är stor, men det finns också beröringspunkter. Även nu förändras samhället drastiskt som ett resultat av ny teknologi och nya kommunikationsmöjligheter och populistiska, främlingsfientliga och anti-demokratiska rörelser ökar. De senaste åren har flera konstnärer vänt blicken mot mellankrigstiden och använt sig av idag relativt okända fotografiska och linsbaserade material som på olika sätt problematiserar etablerade föreställningar och historieskrivningar. I grupputställningen Med nya ögon – Mellankrigstiden genom linsen bearbetar samtida konstnärer genom fotografi, film, måleri och installationer, teman och arkivmaterial från seklets första hälft. Genom sina verk skapar de möten med mellankrigstiden i nutid. I dessa möten synliggörs ett kulturhistoriskt sammanhang, som handlar om frågor som rör nationell identitet och nationalsocialism, kolonisation, turism, rasbiologi, industriell expansion samt internationella influenser och social förändring. De medverkande konstnärerna är Emanuel Cederqvist, Hanni Kamaly, Tomas Lundgren, Santiago Mostyn, Kristina Müntzing, Katarina Pirak Sikku och Lina Selander. Conny Karlsson Lundgren har tilldelats ett konstnärligt forskningsstipendium för att producera ett verk som knyter ihop de två utställningarna på Göteborgs Konsthall och Hasselblad Center.

Med utgångspunkt i mellankrigstidens fotoutställningar presenterar utställningen Det nya ögat på Hasselblad Center ett brett urval av fotografi- och filmpraktiker från åren 1919 och 1939. Förutom att lyfta fram fotografins och filmens mångfald och spridning speglar materialet dessutom den visuella kulturen i Göteborg och Sverige – men också internationellt. Utställningen ger en ny blick på dåtidens mediers folkliga, populära och vetenskapliga karaktär. Den visar också hur medierna påverkade omgivningen under en period präglad av att film och fotografi blev allmänt förekommande. Fotografer som Studio Deux Soeurs, Anna Riwkin, H Bäckström, Goodwin, August Sander, Renger-Patsch och Karin Olofsdotter visas i utställningen. Utställningen utvecklas i samarbete med HDK-Valand och Filmvetenskap vid GU som del av ett gemensamt forskningsprojekt om periodens linskulturer.

Detta är första gången som Hasselblad Center och Göteborg Konsthall samarbetar kring en dubbelutställning. Kopplingar mellan de två utställningarna, samt mellan nu och då, framstår genom tematiska likheter. Även mer konkret genom att arkivmaterial som visas på utställningen Det nya ögat, används som utgångspunkt av några av de samtida konstnärerna på utställningen Med nya ögon.