Långa galleriet

English version below.

Mutumia, 2016
Interaktiv installation, animation, 29:55 min

I kombination med den traditionella teckningen skapar Phoebe Boswell interaktiva installationer som lyfter fram historier som systematiskt marginaliseras. I det storskaliga, animerade verket Mutumia skildrar hon kvinnor som använder sina kroppar för att uttrycka motstånd. De nakna tecknade kvinnorna framstår som en uppställd armé på galleriväggen och är en hyllning till de kvinnor som använt sina kroppar i protest, när deras röster inte lyssnats till. Med riktiga kvinnor som förlagor har Boswell tecknat olika känslomässiga protestaktioner och animationen gestaltar olika stadier av dessa motståndshandlingar. Besökare inbjuds att interagera med var och en av kvinnorna via dolda sensorer i golvet och vid aktivering gör kvinnorna sina röster hörda. Verket påminner oss om nödvändigheten i att höja vår röst och den amerikanska författarinnan, feministen och civilrättsaktivisten Audre Lordes kända ord ”din tystnad kommer inte att skydda dig” bildar en stark och uppmanande klangbotten. Här möter vi ljudspår av en gospelkör, hör framstående kenyanska feminister och författare läsa ur sina verk och lyssnar till Boswells samtal med sin mor och andra kvinnor. Boswell tar fasta på kraften i språket för att formulera självständighet, konfrontera orättvisor och skapa förändring i vårt samhälle genom att synliggöra kroppens och språkets transformativa kraft. I Mutumia formuleras tanken att det är i vårt medvetande om oss själva och om vår omgivning, i våra berättelser, i talet och rösten, i det verkliga lyssnandet, som nyckeln till att förändra attityder och omforma samhällen finns.

Med tillåtelse av Phoebe Boswell.

Särskilt tack till: Phoebe Boswell, Frederica Boswell, Fabio Lattanzi Antinori, Rosa Abdul, Sfi Studium (Brahegatan) för ljudupptagningar i Transit Terminal, Rebel Walls för tapeter, Bruno van Orshoven med team på Vidisquare, Sarah Greaves på Murray Edwards College, Cambridge och NCC.

Long gallery

Mutumia, 2016
Interactive installation, handdrawn animation, 29:55 mins

In combination with traditional drawing, Phoebe Boswell creates interactive installations highlighting histories that are systemically marginalised. In the large-scale animated work Mutumia, she portrays women using their bodies to express resistance. The nude women depicted look like an assembled army along the gallery wall and are a tribute to those women who have used their bodies in protest, when their voices have not been permitted, or listened to. With real women as models, Boswell has depicted various emotional protest actions, and the animation portrays different stages of these resistance actions. Visitors are invited to interact with the women via concealed sensors in the floor. When these are activated the women make their voices heard. The work reminds us of the necessity of raising our voice, of being allies, while the American writer, feminist and civil rights activist Audre Lorde’s famous words “your silence will not protect you” form a strong and challenging sounding board. Here we encounter a soundtrack of a gospel choir, hear prominent Kenyan feminists and writers reading from their works and listen to Boswell’s conversations with her mother and other women. Boswell seizes on the power of language for formulating independence, confronting injustices and creating change in our society by making visible the transformative power of the body and language. Mutumia formulates the idea that the key to changing attitudes and reshaping societies lies in our consciousness of ourselves and our surroundings, in our stories, in speech and voice, and in real listening.

Courtesy of Phoebe Boswell.

Special thanks to: Phoebe Boswell, Frederica Boswell, Fabio Lattanzi Antinori, Renee Mussai, Roza Abdul, Sfi Studium (Brahegatan), Rebel Walls for wall papers, Bruno van Orshoven with team at Vidisquare, Sarah Greaves at Murray Edwards College, Cambridge and NCC.