Sissel M. Bergh

Sissel M Bergh använder sig av såväl vetenskapliga som konstnärliga metoder. Genom att gestalta relationen mellan myt och fakta visar hon hur samspelet mellan dessa båda fält påverkat sociala relationer liksom officiell historieskrivning.

En utgångspunkt för Berghs undersökning är sammanflätningen mellan sydsamisk och norsk kultur, och hur sydsamisk påverkan på norsk och svensk kultur har undertryckts i politiska syften. Genom att tillägna sig kartografins och språkforskningens redskap spårar och spekulerar Bergh kring relationerna mellan landskap, myter, språk och platsnamn.

Rotvältan har en mytologisk betydelse inom sydsamisk kultur där den symboliserar Maadterahkka, jorden/modern, och förbindelsen till förfäderna och dåtiden. Samtidigt är rotsystemet ett välanvänt motiv inom språk- och släktforskning med associationer både till rasbiologi, landrättigheter och rotlöshet.

Parallellt med GIBCA visas en utställning med fler av M. Berghs verk på Skövde Konstmuseum.


In English: Sissel M. Bergh makes use of both scientific and artistic methods. By giving expression to the relationship between myth and fact, she shows how the interplay between the two has influenced social relations as well as official versions of history.

A point of departure for Bergh’s exploration is the interweaving of the South Sami and Norwegian cultures, and how the South Sami influence on Norwegian and Swedish culture has been suppressed for political ends. By adopting the tools of cartography and linguistics, Bergh tracks and speculates about the relationship between landscape, myths, language, and place names.

The uprooted tree has a mythological significance in South Sami culture, where it symbolizes Maadterahkka, Mother Earth, and the link to ancestors and the past. At the same time, the root system is a widely used motif in the fields of linguistics and genealogy, with associations to racial biology, territorial rights, and rootlessness.