Michelle Dizon

Dizons verk White Gaze tar sin utgångspunkt i en samling National Geographic-tidningar från 1930-talet till början av 2000-talet, som Dizon köpt på loppmarknad. Genom att behålla bildmaterialet som presenteras i tidningen intakt, men ta bort delar av den tillhörande texten, framhäver Dizon de rasistiska stereotyper som originalen bär på.

Att Dizon använder sig av en världskänd tidning – som i decennier varit ett fönster mot omvärlden – synliggör fotografiets och massmedias roll i spridningen av koloniala och imperialistiska sätt att se världen på.

In English: White Gaze is based on a collection of National Geographic magazines from the 1930s to the early 2000s, that Dizon bought at a flea market. By preserving the pictures presented in the magazines intact but editing out parts of the accompanying text, Dizon underscores the racist stereotypes contained in the originals.

By making use of a magazine that is recognized globally and has for decades provided a window on the surrounding world, Dizon makes visible the role of photography and the mass media in the spread of colonialist and imperialist ways of seeing.