Lorenzo Sandoval

En man i ljusblå skjorta tittar in i kameran. Han har solen i ögonen och kisar. I bakgrunden syns vita kalkstenshus och i horistonen skymtar havet.
I Shadow Writing (Algorithm/Quipu) utforskar Sandoval hur olika kulturer lämnar spår i varandra, spår som med tiden osynliggörs av olika anledningar.

Verket har två utgångspunkter. Den ena är quipun, ett icke-fonetiskt skriv- och räkneredskap som användes av Inkakulturen och andra folk i Anderna långt innan kontinenten koloniserades av européer. Quipun bestod av snören med rader av knutar, vars betydelse avgjordes av placeringen på snöret.

Den andra utgångspunkten är härkomsten till ordet algoritm. Ordet algoritm kommer från namnet på den persiska matematikern och universalbegåvningen Al-Khwarizmi. Genom att jämföra quipun med algoritmens historia, föreslår Sandoval en transkulturell snarare än eurocentrisk utveckling av dagens digitala teknologi.

I installationen analyseras förmodat abstrakta former i andiska quipus och arabisk arkitektur för att utforska vilka andra möjligheter som kan tänkas finnas inskrivna i den digitala teknologins rötter – till exempel relationen mellan matematik och begreppet allmänning.


In English: In Shadow Writing (Algorithm/Quipu), Lorenzo Sandoval explores how different cultures leave traces in one another—traces that in time are made invisible for various reasons.

There are two points of departure for the piece: the quipu, a non-phonetic writing and counting tool that was used by the Incas and other peoples of the Andes—dating long before the colonial process and the origin of the word ‘algorithm’. A quipu was made of strings with rows of knots whose  significance was determined by their location on the string.

The word algorithm comes from the name of the Persian polymath Al-Khwarizmi. By comparing the quipu with the history of algorithms, Sandoval proposes to rethink the origins of digital technology as transcultural rather than Eurocentric. In the work, supposedly abstract forms found in the Andean quipus and different elements of Arab architecture and knowledge are analysed in order to explore which other possibilities might be inscribed in the genealogies of digital technology—for instance, the relation of mathematics to the concept of ‘the common’.