Cian Dayrit

Historiskt sett har kartor varit en teknologi för att ta makt och kontroll över landområden. Konstnären Cian Dayrit talar om sin praktik som en form av ”motståndskartografi”. I verken Frontiers of Struggle Nos. 04, 05, 08, 09 målas collage av koloniala kartor över med bilder som vittnar om utvinning av naturresurser, fördrivning och expropriering av mark och egendom.

Verken är baserade på workshops i kartritning som konstnären gör tillsammans med invånare runtom i Filippinerna, vars marker, liv och försörjningsmöjligheter tagits ifrån dem. De omarbetade kartorna påminner om att det var imperialismen som lade grunden för fördrivningen av människor i den globala södern, vilken möjliggjorde västvärldens industrialisering. Samtidigt inbjuder de oss att reflektera kring konsekvenserna av hur vi uppfattar och visualiserar våra omgivningar.


In English: Maps have historically been a technology used for seizing power and taking control of territory. Cian Dayrit speaks of his work as a form of “counter-cartography.” In Frontiers of Struggle Nos. 04, 05, 08, 09, collages of colonial maps are painted over with pictures that bear witness to the extraction of natural resources, dispossession, and expropriation of land and property.

The works are based on cartography workshops given by the artist together with residents from all over the Philippines whose lands, lives and livelihoods have been taken from them. The reworked maps remind us that it was imperialism that laid the foundation for dispossession in the global south, which was a prerequisite of industrialisation in the West. At the same time, they invite us to reflect on the consequences of how we conceive of and visualize our surroundings.