Utställningar
2001.01.01 2009.01.01

UTSTÄLL-
NINGAR 2001-2009

Entré Fri entré
Datum 1 jan 2001 – 1 jan 2009
Plats Göteborgs konsthall
UTSTÄLLNINGAR 2001-2009 Noshörningen, 1999 (Le Rhinocéros). Inlån från Centre Georges Pompidou, Collection Musée National d’Art Moderne, Paris.

Här kan du läsa kortfattat om samtliga utställningar mellan 2001-2009.

Utställningarna

2001

Högskolan för Fotografi och Film 7 apr – 22 apr. Göteborgs Konsthall öppnar nu åter sina lokaler för publiken genom att invitera Fotografprogrammets avgångsstudenter åk 3 vid Högskolan för fotografi och film. Fotografi har idag en starkt utvidgad betydelse och på Konsthallen visas både rumsliga gestaltningar, videoverk samt fotografi. Det samlade resultatet ger en fingervisning om var den samtida nordiska fotografin befinner sig

Konsthögskolan Valand med inbjudna gäster

Introduktionstext:

Ett steg i rätt riktning är att avgångsstudenterna nu åter – efter fem års bortavaro – får möjlighet att ha sin vårutställning på Konsthallen där förutsättningar finns att möta en bredare och större publik. Kombinationen Konsthallen-Valand är också dynamisk. Två viktiga kulturinstitutioner i Göteborg skapar på detta sätt betingelser för en dialog mellan det redan etablerade och en ny generation.

Till utställningen har Valands studenter bjudit in avgångsstudenter från Malmö och Umeå konsthögskolor. Dels som en förhoppning om framtida samarbeten, men också som en gest för att visa på en annan attityd – Att inte ”tävla” om en plats utan istället försöka bereda plats för fler. Att bjuda in fler behöver inte betyda att försvinna i en massa utan istället att öka rörligheten och att låta sig berikas. Välkommen!

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2001 9 jun – 16 sep. Den 9 juni 2001 invigdes Göteborgs första internationella konstbiennal. Utställningsområdet var i och omkring Konsthallen, längs Kungsportsavenyn, Bältesspännarparken och i Kungsparken. Spårvagnslinje 9 ingick också som en del i konstbiennalen. Runt biennalen pågick under hela utställningstiden en mängd konstförmedlingsaktiviteter. 2001 års konstbiennal presenterade elva internationellt verksamma konstnärer från Europa och USA, samt ett tiotal satellitprojekt skapade av konstnärer verksamma i Göteborg. Flertalet verk skapades på plats

Urban Nature 5 okt – 6 jan. Med ljudverk, video, skulptur och installationer gav åtta konstnärer olika ingångar till den urbana människans förhållande till arkitektur, stad och natur, tid och rum.  Utställningen curerades av Helena Persson och Maria Friberg och var Göteborgs Konsthalls första utställning i egen regi efter nyöppningen i april 2001 . Till utställningen arrangerade GAS (Göteborg Art Sounds 2001) programverksamhet och tidskriften Paletten gav ut ett nummer om ljudkonst i anslutning till utställningen

2002

Leif Elggren. Flown Over By An Old King: 2 feb – 3 mars

Maria Marshall 9 mars – 21 april

När Göteborgs Konsthall presenterar den brittiska konstnären Maria Marshall är det första gången som en större utställning med hennes filmer kan ses i Norden. De som såg vår utställning Urban Nature i vintras har tidigare kunna se ett av hennes verk.

I utställningen presenteras sex av hennes verk. Allt ifrån When I grow up I want to be a cooker som givit henne mycket uppmärksamhet runt om i världen, till Cyclops en nyproducerad film som nu visas för första gången.

Maria Marshall började som skulptör och fotograf men det är med sina film- och videoverk som hon har blivit känd. Hon bor och arbetar i London men har visats mest i USA.

Maria Marshall konst tar upp moraliska och psykologiska frågeställningar som ofta grundar sig i smått paranoida skräckfantasier. Med korta repeterade filmsekvenser och koncentrerade utsnitt skapar hon filmer som blir till rörliga målningar, men det finns alltid något oroande under den vackra ytan.

Hon illustrerar vardagliga rädslor och allmänmänsklig oro och målar upp korta mardrömslika scenarier där hennes egna två söner inte sällan har huvudrollen. Andra viktiga ingredienser i hennes verk är också värme och humor.Hon använder sig av olika filmformat för att uppnå olika filmiska effekter. Allt ifrån den stiliga Hollywood-produktionen till den grovkorniga heminspelade filmen.

Ofta datormanipulerar hon filmsekvenserna för att skapa de effekter som blir till grunden för det olustiga i verket. I andra fall är det mötet mellan bilderna och ljudet som förstärker det obehagliga

Högskolan för Fotografi och Film. Slututställning 2002: 27 april – 12 maj
Maya Belfiore, Katarina Elvén, Katrin Hauser, Hendrik Lund Jørgensen, Stefan Karlström, Kjersti Solberg Monsen, Johanna Olofsson, Orri Paulsen, Ann-Sofi Roxhage, Sarah Schmidt-Eistrand

Konsthögskolan Valand. Magisterstudenternas avgångsutställning 2001: 18 maj – 2 juni

Parallella Världar. Samlingsutställning: 15 juni – 25 aug

Xavier Veilhan. Separatutställning: 14 sept – 27 okt

Konsthögskolan Valand 2 nov – 10 nov. Hösten 2001 startade en ettårig fördjupningskurs på Konsthögskolan Valand som vände sig till invandrade konstnärer bosatta i Sverige. Kursen benämndes Sverige/Omskapat och 12 studenter togs in

Maria Lindberg 23 nov- 6 jan

Maria Lindberg har sina rötter i Göteborg och är en av Sveriges internationellt etablerade konstnärer. Hon är känd för att med skarp blick iaktta det vardagliga och det till synes ovidkommande. Hennes konstnärskap spänner över vitt skilda tema som minne, identitet, närhet, ensamhet, rädsla och sorg.Maktrelationer och beroende förhållanden blottläggs på ett sätt som vittnar om ett samhällsengagemang och en medkänsla för de utsatta.

Ur den mängd information som hon registrerar med näst intill överkänslig receptivitet kommer ofta en koncentrerad, sparsmakad bild. Hennes teckningar är reducerade till enkla linjer som medvetet lämnar utrymme för dubbeltydighet och betydelseglidningar. Titlarna är direkt relaterade till verken och tillför en underfundig och humoristisk ton.

Språket utgör, tillsammans med humorn, en självklar del i Maria Lindbergs konst. Med precision och träffsäkerhet använder hon uttryck och talesätt som tillför verken ytterligare en dimension.I glappet mellan ordets och bildens bokstavliga och underliggande betydelse uppstår de möten och krockar som hon vill åt. Verk och titel blir ett pussel där Maria serverar bitarna, men där betraktaren till sist blir tvungen att själv lägga fram mönstret.

Maria Lindbergs projektbaserade verk har ofta en undersökande och utforskande karaktär. Hon iscensätter situationer där hon, likt en detektiv, följer ett vardagligt spår med stor nyfikenhet. Om detta vittnar bl.a. de skuggprojekt där hon följt efter främmande personer eller själv låtit sig bli skuggad.

Trots att Maria Lindberg deltagit i många viktiga svenska och internationella grupputställningar och projekt har en vidgad genomlysning saknats. Utställningen på Göteborgs Konsthall blir den första större enskilda presentationen av Maria Lindberg som genomförs i Sverige.I utställningen ingår måleri, teckningar, video och platsspecifika verk som tillsammans skall ge en täckande bild av hennes konstnärskap.

I samband med utställningen på Göteborgs Konsthall har Maria Lindberg inviterats av Book Works i London för en bokproduktion. Konceptet bygger på en rik bildpresentation av verk producerade från 1997 och framåt. Boken, Trying to get in between, är samproducerad av Book Works och Göteborgs Konsthall och ges ut i anslutning till utställningens öppnande

2003

Ulf Rollof 18 jan – 3 mars

Ulf Rollofs nya projekt handlar om identitet och hur det medvetna jaget korresponderar med vårt undermedvetna. Det personliga kunskapssökandet är på så sätt en viktig utgångspunkt i hans konstnärskap. Med en vetenskapsmans nyfikenhet och noggrannhet går han till botten med livets gåtor oavsett om det gäller den egna identiteten eller en främmande omvärld.

Ulf Rollof har alltid arbetat med en rad olika tekniker. Mest känd är han kanske för sina enorma maskinbyggen som tagit stor plats och med ljud och rörelse påkallat betraktarens uppmärksamhet. Samtidigt har han förmågan att sänka rösten och få oss att lyssna till det lågmälda och ömsinta. Gränsen mellan människa och djur, natur och kultur och försöket att överskrida denna gräns är något centralt i mycket av det Rollof gör.

I slutet av 80-talet konstruerade Ulf Rollof en elväst för undervattensbruk, som syftade till att förklara den mänskliga anatomin för den mexikanska amfibien axolotl, i början av 90-talet undersökte han den svenska granens alla aspekter.

Under senare år har hans fokus förskjutits en aning, från den transcendenta världen till den personliga livshistorien. Utgångspunkten i hans senare projekt har varit relationen till fadern och det egna faderskapet.Ulf Rollof är född i Karlskrona 1961. Han bor och arbetar i Stockholm. Han är en av de yngre svenska konstnärerna som agerat på den internationella konstscenen och har bla deltagit vid Documenta IX och biennalen i Venedig

Mike Bode & Staffan Schmidt 20 mars – 21 april

Mike Bode och Staffan Schmidt har sedan 2000 arbetat med en serie projekt – Spatial Expectations – där de använt modernitetens byggnader, platser och andra lämningar för att lyfta fram och undersöka vår egen tid.

I konstprojektet Omfördelning av överskott / Addos semesterhem är utgångspunkten det före detta semesterhemmet Addo i Kämpinge, Vellinge kommun i Skåne. Ur svensk synvinkel tenderar diskussioner om det svenska folkhemmets representation ofta att utmynna i en viss stämning av sentimentalitet och saknad. I detta fall är semesterhemmet – som representant för en svunnen tid och idévärld – istället en ramp för diskussioner om rum, gemenskap och makt.

Mike Bode och Staffan Schmidt började arbetet med projektet för snart tre år sedan. De använder en arbetsmodell där de samlar intryck – av materiell, visuell, historisk, personlig och teoretisk karaktär – där dessa från början betraktas som likvärdiga. De agerar i ett fält som inte bara omfattar konstens rum utan också rör sig mot det diskursiva, mot samtalet. Omfördelning av överskott / Addos semesterhem är därmed ett verk där utställning och bok är delar av en helhet som även rymmer de diskussioner som kommer att äga rum i Göteborgs Konsthall under utställningsperioden.

Boken Omfördelning av överskott / Addos semesterhem som utges i samband med utställningen består av ett rikt bildmaterial och elva nyskrivna essäer kring rum, gemenskap och makt. Bokens slutliga form har föregåtts av återkommande samtal, möten, seminarier och workshops där flera av bokens författare aktivt tagit del

Högskolan för Fotografi & Film. Magisterstudenternas avgångsutställning: 26 april – 11 maj

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2003 24 maj – 24 aug. Göteborgs internationella konstbiennal öppnade den 24 maj 2003 och pågick hela sommaren till den 24 augusti. Carl Michael von Hausswolff var curator för utställningen och hade bjudit in 27 konstnärer från 14 länder. Utställningen presenterades på Göteborgs Konsthall, Göteborgs Konstmuseum, Hasselblad Center och på Konsthallen, Bohusläns museum i Uddevalla

noricliveart.org 6 sept – 14 sept. nordicliveart.org var ett evenemang med performance, video, ljud och nätkonst, som genomfördes för andra gången. Utställningen samlade under perioden ett hundratal internationella konstnärer

Transit, 2003

2004

Monika Nyström 10 jan – 29 feb

Tid, ljus och rumslighet är centrala begrepp i Monika Nyströms konstnärskap. Hon har sedan 90-talet arbetat med ljusinstallationer där fluorescerande och fosforescerande färg på vägg belysts med ultraviolett ljus i återkommande intervaller. Inom loppet av några sekunder förändras konstverken inför betraktarens ögon – de tänds upp, avtar sakta för att så småningom helt försvinna i mörker.

I Skymning, som är Monika Nyströms första större separatutställning, arbetar hon med konsthallens arkitektur. Hon ser utställningen i sin helhet som en ljusinstallation där tiden spelar en avgörande roll och där utställningens två serier/berättelser är underordnade. Utställningen följer ljusets långsamma rytm under dygnets timmar. Förändringarna i det yttre ljuset leder till att utställningen byter skepnad, och möjligen också löser upp rummet. Man kan säga att maximal effekt inträffar just vid skymningen.För att uppleva hur installationen förändras behöver man besöka den under olika ljusförhållanden. Under dagen syns fotografierna tydligt medan den fluorescerande texten nätt och jämt kan utläsas. Kvällstid lyser orden klara medan fotografierna knappt går att urskilja. I stället blir den laserstråle som löper ovanför bilderna det som dominerar rummet.

Två berättelser/undertexter löper genom utställningen. Den ena har sin utgångspunkt i Monika Nyströms farmors hemresa från Chile 1914, under första världskrigets inledningsskede. Den representeras av en 45 m lång väggmålning bestående av ortsnamn/hamnstäder plus en samling av de vykort farmodern skickade till Sverige.

Den andra berättelsen/undertexten utgörs av 40 fotografier, en dokumentation gjord 1964, 50 år efter farmoderns hemresa. Bilderna kommer från Studsviks anläggning för upparbetning av kärnbränsleavfall. Fotografierna visar kärnkraftsverket exteriört och interiört och äger en tidstypisk känsla av tilltro till teknikens möjligheter och framsteg. Monika Nyström har här arbetat vidare med det fotografiska material, som hon tidigare visat i Konsthallen Bohusläns museum under Göteborgs andra internationella konstbiennal Against All Evens.

Ett roterande takfönster i oktogonen är tänkt som utställningens ingång och öga/fokus. Verket är en kopia av en mer än 100 år gammal leksak som varit i farmoderns ägo. Leksaken kallas chromatrope och är gjord för projektion på väggen.

Utställningen är en resa i tid både över dygnets timmar och över det sekel som gått

Thorvaldur Thorsteinsson. I didn´t do it: 13 mars – 3 maj

Konsthögskolan Valand. Magisterstudenternas avgångsutställning: 8 – 23 maj

Maria Friberg 5 juni – 5 september

Under sommaren presenterar Maria Friberg videoverk och fotografier på Göteborgs Konsthall i utställningen OUT OF SIGHT. Fribergs verk berör frågor om grupptillhörighet, maskulinitet och representation. Genom att använda konventionella symboler och attribut som gestaltar makt lyfter hon fram maskulinitetens komplexitet. Hon synliggör det oväntade, det mänskliga och sköra som attributen täcker över och skyddar.

Kostymen är på många sätt en av maskulinitetens tydligaste kännetecken för makt och kontroll. Friberg flyttar positionerna genom att förskjuta den självklara inramningen – sammanhanget, platsen – och låter mannen/männen släppa eller kanske förlora kontrollen. Den kostymklädde affärsmannen som återkommer i flera av hennes verk har på så sätt stora likheter med den nakne man som guppar i det skummande vattnet i videon blown out. Gränsen mellan irrationell lek och kampen för överlevnad blir vag och tänjbar.

I några verk har Maria Friberg vidgat fokus att även omfatta arkitekturens och rummets symboliska betydelse. I utställningen presenteras två verk som för en direkt dialog med konsthallens klassicistiska och upphöjda arkitektur. Atlanter utgörs av tre monumentala fotografier av en kostymklädd man som bär upp entréhallens tak. Verket kom till i samband med ett offentligt uppdrag för Norra Hamnen i Helsingborg för några år sedan. På samma sätt som mytologins Atlas bär mannen (männen) upp himlavalvet – här i form av en kupol med överljus. I videoinstallationen seconds away är utgångspunkten den tysta och tomma platsen framför ett amerikanskt monument med klassisk kolonnordning. I korta klipp fångas en hund som irrar fram och åter över platsen. En störning av ordningen eller en väntan på ögonblicket när något skall inträffa.

För Maria Friberg ger videotekniken en möjlighet att fånga in en hel rörelse. Många filmer är utan ljud och klippta i korta loopar, vilket stärker rörelsens rytm och skärper blicken för små detaljer och gester. Ljudet kan dock fylla en viktig funktion. I endless limit får den rörliga bilden ett mångtydigt sammanhang av flamencodansörens smattrande klackar, likt en abstrakt ljudmålning.

Högskolan för Fotografi och Film 18 september – 17 oktober. Hösten på Göteborgs Konsthall inleds med utställningen Salong Göteborg – medverkar gör åtta nuytexaminerade magisterstudenter från Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg. Med utgångspunkt i den fotografiska bilden bjuder utställningen på stor variation i val av uttrycksmedel. Besökaren får uppleva vardagsmystik i tecknad form, expedition genom modernismens arkitektur, suggestiva bildvärldar av såväl natur som kultur; det är måleri, installationer, fotografi och video gestaltat på olika sätt.

Mörkrets Hjärta 6 nov – 9 jan.

Utställningen MÖRKRETS HJÄRTA, som även är titeln på Joseph Conrads klassiska roman från 1902, är höstens utställning på Göteborgs Konsthall. De medverkande konstnärerna Jessica Faiss, Johanna Gustafsson, Lisa Jeannin, My Lindh, Linda Tedsdotter och Ylva Westerlund representerar en bredd i uttrycksmedel och konstnärliga metoder – från det subtila och lågmälda till det platskrävande och monumentala.

Utställningens curator, Johanna Gustafsson, som även är en av utställarna, arbetar i sitt konstnärskap med användande och omvändande av maktordningar där nätverkande är en aktiv del av hennes arbetsmetod. I MÖRKRETS HJÄRTA har hon bjudit in fem konstnärer till ett pågående samtal där alla varit delaktiga i arbetsprocessen och bidragit till de idéer som nu tagit form. I katalogen som utges i samband med utställningen, presenteras de deltagande konstnärerna genom texter av sex inbjudna skribenter. Liksom utställningen, har katalogens slutliga form föregåtts av diskussioner mellan konstnärer och skribenter – ett förarbete och en process som varit lika viktiga som den slutliga gestaltningen

Transit, 2004

2005

Erik Pauser 22 jan – 28 mars

Det nyproducerade verket The Two Faces of Roman Martinez av Erik Pauser visar krigets påtagliga konsekvenser för den enskilde individen och för familjen. Erik Pauser har under drygt fem år intervjuat Vietnamveteranen Roman Martinez och hans hustru Miriam Martinez vid ett flertal tillfällen. Pauser mötte Roman Martinez för första gången 1999. Erik Pauser berördes av Martinez berättelse om sina upplevelser. Samtidigt kände han ett obehag. Martinez visade både skuld och ånger men även stolthet och distans. Mötet blev upprinnelsen till det verk som nu visas för första gången, där vi får ta del av Roman och Miriam Martinez berättelser om livet i skuggan av det förflutna. The Two Faces of Roman Martinez berör många ständigt aktuella frågor. Alltifrån grupptillhörighet och gruppens inflytande på det individuella handlandet till hur kollektiv och individuell skuld hanteras.

En central del av utställningen är ett videoverk på tre dukar där Roman och Miriam Martinez berättar om år av otyglade vredesutbrott och äktenskapliga problem, men också om den smärtsamma uppgörelsen med alla minnen och den långa vägen tillbaka till ett acceptabelt liv. Musiken till verket är komponerad av Jean Louis Huhta.

I en installation som består av sju TV-monitorer återges intervjuer med äldre krigsveteraner från andra världskriget, Koreakriget och Vietnamkriget. Veteranerna deltar i Martinez terapigrupp och Pauser utförde intervjuerna efter att han visat en oklippt version av filmen om Roman Martinez för dem.I utställningen ingår även en videoprojektion med författaren och psykiatern Jonathan Shay, som under många år arbetat med krigsveteraner. Dessutom finns ett referensbibliotek.

Till utställningen produceras en katalog med utdrag ur intervjuerna och inledande text av Erik Pauser.

Musik: Jean Louis Huhta. Med stöd från Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet/Hjalmar Palmblad, Helge Axelsson Johnsson stiftelse, Längmanska fonden, EMS

Högskolan för Fotografi 9 april – 24 april

”Även om dessa konstnärer avslutar en fotografisk högskoleutbildning är de inte upptagna av den fotografiska tekniken i sig. De är inte formalister. Men vissa av de grundläggande frågeställningar om verklighetens beskaffenhet och möjligheten att avbilda den, som fotografi ofta väcker, manifesteras i verken. De är intensivt upptagna av verkligheten, de ger den inte en lugn stund, de manipulerar, dokumenterar, konstruerar och rekonstruerar den.”

/Andreas Gedin, konstnär och handledare inför avgångsutställningen. Studenter: Gorm Heen, Annika Holmér, Ellen S. Holtskog, Jonathan Jarl, Cecilia Lidholm, Niclas Löfgren.

Tack till Volvo och YFO

Konsthögskolan Valand 7-22 maj

Magisterstudenterna på Konsthögskolan Valand har under hösten och våren visat sina separatutställningar på Valands Galleri Rotor. Nu ställer de ut gemensamt på Göteborgs Konsthall som en avslutning men också som ett avstamp mot det som väntar.

Signifikativt för de tio studenterna är det breda spektrum av gestaltande, estetik och problematik som de arbetar med. De unga konstnärerna belyser på olika sätt, specifika fenomen i samtiden. Det handlar om makt, skönhet, upprättande- eller nedbrytande av strukturer, perception, gränsdragningar, poesi, krig, kärlek och eufori.

I samband med utställningen på konsthallen ger studenterna ut en katalog som ger en ytterligare inblick i de enskilda konstnärskapen. Katalogen har utseendet av ett europeiskt pass. Passet kan ses som en symbol för ett förflyttande, ett möte med något man inte tidigare upplevt och att befinna sig i eller utanför ett system.

Professor och curator: Esther Shalev-Gerz. Studenter: Patrik Bengtsson, Bekim Gasi, Gustaf Hansson, Mattias Lindholm, Lucas Lundh, Sara Lännerström, Katarina Nitsch, Sofie Proos, Mauritz Tistelö, Henric Westlund

Ola Åstrand. Vit Limousin, 1 juni – 14 augusti

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2005 3 sep – 6 nov

Samtidskonsten sätts i fokus när Göteborgs Internationella Konstbiennal går av stapeln för tredje gången 3 september – 6 november i höst. Konstbiennalen är en stor satsning på nyskapande samtidskonst som i ett nationellt perspektiv är helt unik. De inbjudna konstnärerna tillhör några av de mest aktuella och tongivande på konstscenen idag.

Curator för årets konstbiennal är Sara Arrhenius, verksam som curator och skribent. Hon har tidigare varit direktör för IASPIS (International Artists Studio Program in Sweden) och är sedan årsskiftet chef för Bonniers konsthall.

Sara Arrhenius har valt att bryta med bilden av biennaler som en bred mönstring av en större grupp konstnärer. Istället har hon bjudit in tolv konstnärer som har fått möjlighet att utveckla nya projekt eller visa ett flertal verk. För att skapa en gemensam grund inför utställningsarbetet samlade hon redan under våren konstnärer och katalogskribenter till ett arbetsseminarium i Göteborg. Seminariet utgjorde startpunkten för det som i september tar fysisk form i utställningsrummen.

Utställningen presenterar konstnärer som med olika uttryck som film, installation, performance, ljud och måleri undersöker och ifrågasätter det dokumentära. De frågar sig vilken ideologi och retorik som spelar bakom de bilder och berättelser vi kallar verklighet och vad dessa bilder vill säga oss. Varför har en sorts bilder blivit så dominerande i vår kultur och vad finns det för alternativ? Kan konsten skapa andra språk, bilder och verkligheter?

Huvudman för Göteborgs Internationella Konstbiennal är Göteborgs Stads Kulturnämnd med Göteborgs Konsthall som arrangör i ett nära samarbete med Göteborgs konstmuseum och Hasselblad Center. Konstnärer och verk: Christian Andersson, Fikret Atay, Michael Beutler, Monica Bonvicini, Gerard Byrne, Miriam Bäckström, Runa Islam, Lucia, Gabriel Lester, Ann Lislegaard, Marcel Odenbach, Adrian Paci

Matts Leiderstam 26 nov – 15 jan

Grand Tour, den stora bildningsresan till Italien, var en vanligt förekommande företeelse bland konstnärer och överklass från 1600-talet fram till 1800-talets mitt. I utställningen Grand Tour låter Matts Leiderstam samtiden möta det förgångna. Han påbörjade redan 1996 arbetet med ämnet, med utgångspunkt i utställningskatalogen Grand Tour – The Lure of Italy in the Eighteenth Century, (Tate Gallery 1996) och guideboken Spartacus International Gay Guide (1996). Grand Tour visades första gången i samband med Venedigbiennalen 1997. Med sitt arbetssätt förändrar Leiderstam kontinuerligt utställningen genom att anpassa den efter rummet och kontexten som den visas i, nya verk tillförs och andra tas bort. Grand Tour fungerar som ett slags arkiv för hans personliga efterforskningar. Samtidigt kan utställningen ses som ett försök att sammanfoga hans olika projekt, gjorda världen över, retrospektivt.

I sin konst antar Matts Leiderstam rollen både som konstnär och betraktare. Genom att kopiera eller göra parafraser på äldre målningar söker han i Grand Tour efter dolda strukturer och undertoner . Hans verk synliggör förbisedda detaljer och erbjuder en alternativ tolkning av den traditionella konsthistorien. Samtidigt uppmanar Leiderstam besökaren att själv reflektera kring seendet som sådant och sin egen roll som betraktare i utställningsrummet.

På Göteborgs Konsthall visas såväl Matts Leiderstams tolkningar av äldre måleri som böcker med illustrationer av originalmålningarna. I utställningen kombineras dessa bilder med utställningens katalog i form av en hemsida som visas på en dator. Här kan betraktaren finna kompletterande information. I utställningen finns också olika slags bildspel, samt ett antal seendeinstrument så som kikare och förstoringsglas. Inför utställningen på Göteborgs Konsthall har Leiderstam producerat nya verk, två av dem med speciellt anknytning till landskapsmålningar på Göteborgs konstmuseum, ett italienskt och ett svenskt, vars konsthistoria bildar grunden för hans presentation

Transit, 2005

2006

Jonas Mekas 28 jan – 12 feb

Göteborgs Konsthall har glädjen att i samband med Göteborgs Film Festival presentera den litauiske/amerikanska filmskaparen Jonas Mekas.

Jonas Mekas filmar vardagen. Han noterar det som händer runt omkring honom och ger en personlig bild av det han ser. Då och då går han tillbaka till sina filmer och klipper om dem på olika sätt och avslöjar härigenom nya perspektiv på världen. I början, säger han, såg han det som förberedelser inför sitt ”genombrott”. Inte förrän senare insåg han att filmandet var en ständigt pågående dagbok om hans liv i New York.

Jonas Mekas har alltid skrivit dagbok. Som krigsfånge och flykting i Tyskland under och efter kriget började han skriva ner sina iakttagelser. I dagböckerna, som har översatts till många språk, noterar Mekas en mängd minnesvärda och alldagliga ögonblick som ger en tydlig bild av hur hans liv såg ut. Hans texter påminner mycket om de dagboksfilmer han spelade in senare: de tar oss med från ett ögonblick i hans liv till ett annat, ibland med långa mellanrum, utan någon tydlig hänvisning till hur de hänger ihop, allt vi behöver göra är att följa med i det liv som beskrivs på sidorna i boken och via filmens rutor.

Jonas Mekas föddes 1922 i Seminiškiai, Litauen. Efter att han 1949 anlänt till New York som flykting från ett krigshärjat Europa blev han ett ledande namn inom den amerikanska avantgardefilmen. Hans omfattande produktion innehåller uppmärksammade verk som Guns of the Free (1961), The Brig (1963), Walden (1969), Lost, Lost, Lost (1975), Reminiscences of a Journey to Lithuania (1972), Zefiro Torna (1992) samt As I Was Moving Ahead, Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty (2001) och sträcker sig från tidigt femtiotal fram till våra dagar.

I utställningen på Göteborgs Konsthall visas filmerna Reminiscences of a Journey to Lithuania (1972) och The Brig (1963) löpande alternerat med helgvisningar av 16 mm filmerna Lost, Lost, Lost (1975), Diaries, Notes and Sketches a.k.a Walden (1969), Paradise Not Yet Lost (Oona´s Third Year) (1979). I konsthallens innersta rum visas det senaste verket: videoinstallationen Farewell to SoHo (2004). Jonas Mekas lämnade SoHo ganska nyligen. Det är, som han säger, en konstnärsutopi som har övergått till att bli en utopi för affärsmän. Detta verk tar oss med genom stadsdelens bildminnen, förmedlar en speciell atmosfär och låter oss uppleva livet där inifrån. Det är en dagbok över en plats som har försvunnit och som har förvandlats till någonting helt annat.

Boken Jonas Mekas – Dagboksfilmen/The Diary Film som publiceras i samband med Jonas Mekas utställning på Moderna Museet och Göteborgs Konsthall innehåller texter av Jonas Mekas, Liutauras Psibilskis och Magnus af Petersens samt stillbilder från filmer och andra fotografier av Jonas Mekas. Boken ges ut av Moderna Museet med stöd av Litauiska Institutet, Litauens konstministerium och Göteborgs Konsthall.

Tack till Lituaens ambassad i Stockholm

Deep Search 4 mars – 17 april

Vårens första grupputställning på Göteborgs Konsthall presenterar sex unga konstnärer som på olika sätt arbetar med en undersökande strategi i sina konstnärskap. Titeln Deep Search leder tankarna till ett slags efterforskande och understryker konstens förmåga att lyfta upp dolda aspekter till ytan.

Den undersökande strategin i konsten kan se olika ut, både innehållsmässigt och uttrycksmässigt. Den kan pendla mellan det dokumentära, som tar avstamp i en konkret frågeställning eller något som kan uppfattas ligga nära verkligheten, och ett utforskande av mer abstrakta element som tar sin utgångspunkt i det odefinierbara. I Deep Search visas ett spektra av dessa olika förhållningssätt.

Med sökandet som redskap lyfter de medverkande konstnärerna fram nya perspektiv och sätt att se på sin omgivning. De hämtar inspiration från såväl det dokumentära som det fiktiva och drömmar. I spänningsfältet mellan det konkreta och det poetiska berör konstverken bland annat historieskrivning, representation, utanförskap samt dagens medie- och konsumtionssamhälle. Konstnärer:

Kajsa Dahlberg, Beata Fransson, Saskia Holmkvist, Niklas Karlsson, Johan Svensson, Johan Tirén

Curator: Emma Reichert

Högskolan för fotografi 29 april – 14 maj

Göteborgs Konsthall presenterar examensarbeten av åtta studenter från det tvååriga magisterprogrammet på Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet. Med fotografi som utgångspunkt bjuder konstnärerna på en bred variation av uttryckssätt. På utställningen visas bland annat fotografier tagna i Norrland och Peru, några av konstnärernas hemtrakter, och bilder hämtade från internet. Här finns också videoverk om hypnos, icke-kommunikation och barns förhållande till våld samt ett tredimensionellt pappershus med animationer och en interaktiv skulptur. Utställningens samlade tema kan sägas vara en undersökning av gränsen mellan verklighet och fiktion

Konsthögskolan Valand 20 maj – 4 juni

Magisterstudenterna på Konsthögskolan Valand har under våren visat sina separatutställningar på Valands Galleri Rotor. Som en avslutning men också som ett avstamp mot det som väntar ställer de nu ut gemensamt på Göteborgs Konsthall.

De tolv studenterna arbetar med ett brett spektrum av gestaltande, estetik och problematik. Med utgångspunkt i deras enskilda arbetssätt belyser de specifika fenomen i samtiden; det handlar om makt, skönhet, upprättande eller nedbrytande av strukturer, perception, gränsdragningar och poesi. Studenterna har i samband med sitt sista år gett ut en katalog som ger en ytterligare inblick i de enskilda konstnärskapen. I katalogen presenteras varje student med bilder och en text skriven av Bryndis Snæbjörnsdóttir. Studenter: Stina Östberg, Malena Johansson, Maria Karlsson, Sigrid Wallskog, Isabelle Andersson, Malin Bryntesson, Frida Yngström, Katarina Lundgren, Katrine Persson, Attila Urbán, Daniel Dahl och Robert Åbi Berglund

Annica Karlsson Rixon 17 juni – 10 september

Sommarens stora utställning på Göteborgs Konsthall är en separatutställning med Annica Karlsson Rixon. Utställningen, Today Tomorrow Forever, rymmer ett urval av hennes omfattande produktion och den nyproducerade installationen Resonance.

Intresset för fotografiet som medium genomsyrar Karlsson Rixons konstnärskap. Flera av hennes verk befinner sig i gränslandet mellan det dokumentära och det iscensatta och frågan om fotografiets äkthet ställs på sin spets. Hon har konsekvent arbetat med frågor kring identitet och representation. Hur skapas kanon i konsthistorien? Vem ges plats och hur görs urvalet?

Porträttet är och har varit ett viktigt inslag i Karlsson Rixons konstnärliga produktion. Sedan 1990-talet har hon fotograferat en växande krets konstnärskollegor och vänner. Sviten med konstnärsporträtt inleddes med Porträtt i Nordisk ljus (1997-1998) och därefter har det ena projektet genererat det nästkommande: Annika vid havet (1999-2001), Private Premises (2003) och Resonance (2005-2006). Nya frågeställningar har väckts under projektens gång och fört arbetet vidare.

Det senaste verket Resonance (2005-2006) är ett samtidsdokument som bygger på filmade porträtt, stillbilder och intervjuer med personer – konstnärer, curatorer och konstvetare – som på olika sätt positionerat sig inom konstvärlden. Verket är gjort i samarbete med Anna Viola Hallberg. Karlsson Rixon har ställt frågor om vägval, makt och strategier och vi får höra de medverkandes reflektioner kring sin yrkesroll, hur de vill och hur de kan samverka i samtiden. I samtalen finns även reflektioner över vad det innebär att verka inom eller utanför mainstreamkulturen och hur en exiltillvaro påverkar konstnärskap och identitet. Verket består av flera moment som bearbetats och som nu på Göteborgs Konsthall visas i utvidgad form. De medverkande i verket är Annika Eriksson, Annika von Hausswolff, Annika Larsson, Maria Lind, Annika Lundgren, Tone Olaf Nielsen, Ann-Sofie Sidén, Annika Ström, Gitte Villesen och Annika Öhrner.

Annica Karlsson Rixon är född i Västra Frölunda och bor idag på Brännö. Hon har sina rötter i en dokumentär fototradition, men blev i början av 90-talet del av den konstnärsgeneration som slog igenom internationellt med idébaserat fotografi. 2004 blev hon adjungerad professor i fotografi vid Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet och nu doktorerar hon vid samma institution.

Utställningen Today Tomorrow Forever är producerad av Norrköpings Konstmuseum med bidrag av Göteborgs Konsthall och Uppsala Konstmuseum. Utställningskommissarie är Marianne Hultman. Till utställningen produceras en katalog med samtal mellan Fanny Ambjörnsson, Gertrud Sandqvist och Annica Karlsson Rixon

Live Action Gothenburg 15 – 17 september

Live Action Gothenburg som äger rum på Göteborgs Konsthall och på Kungsportsavenyn, presenterar några av den internationella performancekonstens främsta konstnärer. Temat för festivalen är « Election Day ». Festivalen kommer att innehålla performance som sker på Kungsportsavenyn dagtid och på Göteborgs Konsthall kvällstid. Live Action Gotenburg produceras av Galleri A 50 i samarbete med Göteborgs Konsthall. Konstnärer: Alastair MacLennan, Nord Irland • Helge Meyer, Tyskland • Wladyslaw Kazmericzak, Polen • Ewa Rybska, Polen • Pierre Pinoncelli, Frankrike • Christopher Hewitt, England • John Court, England • Ingrid Alsbjer, Sverige, • Dror Feiler, Sverige • Gunilla Sköld-Feiler, Sverige • Maria Cosmes, Katalonien • Carlos Pina, Katalonien • Joakim Stampe, Sverige • Krister Kennedy, Sverige • Helinä Hukkataival, Finland • Nero, EU

Art Link 6 okt – 7 jan

Hösten på Göteborgs Konsthall bjuder på en grupputställning med verk som vill involvera, engagera och få oss att tänka närmare kring vårt samhälle, oss själva och vår vardag. Utställningen har titlen Art Link, och visar sex verk av sju konstnärer, som på olika sätt vill involvera människor att aktivt delta i sina projekt. Verken hör till den typ av konst som man kan kalla dialogisk konst eller ”participatory art” (deltagande konst). Det är konst med ett socialt syfte som sätter processer och förhållanden mellan människor och situationer i centrum snarare än egentliga konstobjekt. I projekten tar konstnärerna ofta utgångspunkt i ett specifikt socialt, kulturellt eller politiskt sammanhang som de söker att kommentera, utforska, eller komma med alternativ till. De senare åren har det skett ett stort uppsving av denna typ av konstprojekt. Art Link visar ett litet urval av de olika förhållningssätt och metoder som används. Konstnärer: Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta Kalleinen, Annika Lundgren, Adrian Piper, Esther Shalev-Gerz, Superflex och Stephen Willats

Konstens Plats. Esther Shalev-Gerz, 18 november 2006 – 7 januari 2007

2007

Sanja Ivekovic 3 feb – 9 apr

Som första svenska konstinstitution presenterar Göteborgs Konsthall en separatutställning med den kroatiska konstnären Sanja Iveković. Hon föddes 1949 i Zagreb och har sedan 70-talet utvecklat ett kritiskt och innovativt konstkoncept och framstår idag som en av de mest betydelsefulla konstnärerna från det forna Jugoslavien. Som föregångare i sitt hemland, inom feministisk konst såväl som videokonst, fungerar hon idag som en inspirationskälla för många unga konstnärer.

Iveković arbetar med fotografi, video, installation och performance. Vid en första blick tycks många av hennes verk följa den glamorösa popkulturens lagar. Hon ställer ofta den mediala bilden av kvinnor mot den privata bilden ur det egna fotoalbumet och synliggör på så vis hur rutinerna i vårt dagliga liv påverkas av mode, reklam och kändisfixering. Sanja Iveković har alltid varit en politisk konstnär som inkluderat sig själv och det ”privata” för att konfrontera kroppens politik och den offentliga sfären.

Sanja Iveković har fortsatt att arbeta med den massmediala bilden genom hela sin karriär. Verket GEN XX består av reklambilder på välkända fotomodeller. Bilderna läses först som vanliga reklamannonser, men innebörden vidgas genom de tillagda texterna som presenterar namnen på ett antal nationella hjältinnor från den anti-fascistiska kampen under andra världskriget. Dessa kvinnor var välkända för generationen som växte upp i Titos socialistiska Jugoslavien och genom GEN XX återintroducerar Iveković dessa kvinnor för dagens unga kroater.

Iveković belyser i flera verk samhällets utveckling och ideologiska förändring i det forna Jugoslavien som också speglar de förändringar som sker och har skett i Europa i övrigt. I senare verk refererar hon även till företeelser som etnisk rensning och livsvillkoren för misshandlade kvinnor som lever i skydd.

Utställningen är curaterad av Nataša Ilić, fristående curator Zagreb och Kathrin Rhomberg, tidigare chef Kölnischer Kunstverein, i samarbete med Göteborgs Konsthall. Utställningen är producerad av Göteborgs Konsthall, Kölnischer Kunstverein och Galerie im Taxispalais

Högskolan för Fotografi 21 apr – 6 maj

År (2007) fyller Högskolan för Fotografi 25 år. De fyra studenterna som examineras från magisterutbildningen har åstadkommit skolans mest omfattande utställning någonsin. Maria Sahlander visar ett stort urval ur sina Samlingar, tre fotografiska serier på landskap. I det poetiska arbetet I Love Them Both återvänder Juho Kuva till en plats och en person i Finland som betyder mycket för honom. Läs mer om hans arbeten på hans hemsida. Martin Mejia har sin bas i det filmiska mediet. Han visar här videoverket A Story of Johan. I konsthallens stora rum agerar Anna Ganslandt curator och projektledare och skapar tillsammans med en grupp från HFF den gigantiska Jubileumslounge med fotografier och videoverk av ett hundratal personer som under någon period passerat skolan som studenter eller lärare. Centralt i rummet står en scen där samtal om fotografi kommer att pågå under de två utställningsveckorna.

Under de 25 år som förflutit så har fotografins förutsättningar förändrats radikalt och med det även vårt förhållande till mediet. Den digitala innovationen är naturligtvis den mest slående faktorn. Manipulerande med bilder sågs för några decennier sedan med stor skepsis, nu är det en självklar del av bildskapandet oavsett om man arbetar digitalt eller analogt. Fotografiets trovärdighet som bärare av sanning har ruckats avsevärt. Men fotografiet utsätts inte bara för tekniska förändringar, det befinner sig också i centrum för diskussioner om vår samtid och är en viktig del av teoribildning. Begreppet fotografi har breddats och kan likväl som traditionella fotografiska metoder komma till uttryck i till exempel rörlig bild eller text.

I denna ibland förvirrande men oftast stimulerande rörelse befinner sig Högskolan för Fotografi. Årets studenter pekar signifikant ut sitt eget förhållande till det fotografiska. Resultatet blir spännande, mångbottnat och specifikt.

– Annica Karlsson Rixon, adj. professor

I jubileumsloungen kommer över 100 personer ställa ut. Personer som under någon period i skolans historia fungerat som lärare eller student

Konsthögskolan Valand 12 maj – 27 maj

Utställningen visar ett brett spektrum verk av en grupp magisterstudenter som på olika sätt förhåller sig till sin omgivning, bakgrund, aktuella tendenser och historiska såväl som konstnärliga referenser. Utmärkande för Valand är att studenterna arbetar utifrån sig egen agenda, de rör sig inom ett vittomfattande fält och arbetar med en mängd olika tekniker som måleri, teckning, film, fotografi och installation. Trots att det inte finns ett dominerande eller allmänt tema verkar det finnas ett gemensamt intresse för samhällets dubbelmoral. Genom att utforska ämnen som identitet, makt, förfrämligande, missförstånd och misslyckanden, och genom att röra sig från en kontext till en annan, erbjuder de alternativa läsningar och meningsinnehåll.

Studenterna har i samband med sitt sista år gett ut en gemensam katalog som ger ytterligare en inblick i de enskilda konstnärskapen. Katalogen innehåller texter om och intervjuer med studenterna gjorda av Ann-Charlotte Glasberg-Blomquist, liksom bilder av deras verk. Studenter: Diana De Aguinaga, Tanja Koivula, Kerstin Persson, Coony Blom, Andreas Ermanbriks, Jana Duskova, Magdalena Rapala, Omid Delafrouz, Therese Szatek, Maja Hammarén & Ellinor Westin.

Utställningen är curerad av Renée Padt

Painting, Space & Society 20 jun – 5 aug

Painting, Space & Society är den första av två utställningar på Göteborgs Konsthall vilka sätter fokus på måleri, visualitet och samhälle. Utställningarna kommer sinsemellan, men även i sig själva, uppvisa uppenbara skillnader i uttryck och innehåll och därmed presenteras en del av den mångfald som finns representerad inom samtida måleri.

Utställning nummer två (Tomorrow Always Belongs to Us) kommer att äga rum sommaren 2008. Samlingsnamnet för hela projektet är A Good Idea. Tanken är att fokusera på de möjligheter som det samtida måleriet har att fungera som konstnärlig metod för att tänka nya tankar och dela med sig av erfarenheter. Målet med projektet är inte att se tillbaka på historien eller att försöka förutse framtiden för detta specifika medium utan uppgiften är istället, med dessa båda sammanflätade utställningar, att generera en plats där varje enskilt verk kan framträda och utmana våra sinnesintryck och vår uppfattning om det samhälle vi lever i.

Kopplat till projektet A Good Idea kommer två workshops att genomföras i samarbete med Konsthögskolan Valand under hösten 2007 och våren 2008. Genom olika initiativ och fora inom projektet är intentionen att presentera och möjliggöra ett utbyte av tankar och erfarenheter liksom kritiskt diskutera måleriets potential

Live Action Gothenburg 2007. Performancefestival, 27-30 september

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2007 25 aug – 25 nov

Göteborgs Konsthall är tillsammans med Röda Sten, Röhsska museet, Gamla Posthuset och galleri Kaustik en av scenerna för Göteborgs 4:e Internationella Konstbiennal som denna gång arrangeras av Röda sten. Curatorer för biennalen är Joa Ljungberg och Edi Muka. Konstnärer på konsthallen: Democracia – Iván López & Pablo España, Lida Abdul, Lamia Joreige, Thomas Hirschhorn, Fia-Stina Sandlund & Jenny Grönvall.

Grafitta 7 – 16 dec

Under december 2007 var det ingen reguljär utställning utan istället anordnades en mängd olika programpunkter. Fredagen den 7 december bjöd Göteborgs Konsthall in graffitikonstnärerna Blue, Ollio, Sceb och Ekta från Göteborg tillsammans med Disey, Karma och Ikaroz från Stockholm att måla stora salen live inför publik. Denna enorma väggmålning ramade sedan in alla programpunkter under månaden.

Kvällen därpå, lördagen den 8, var det dags för Whispers From The Forests, Screams From The Mountains, en minifestival med artister från skivbolagen Häpna, iDEAL och Kning Disk. Artister: Hans Appeqvist, Balroynigress, Dead Letters Spell out Dead Words, Jean-Louis Huhta | Anders Dahl | Johan Berthling och Dan Fröberg.

Söndagen därefter bjöd vi in alla våra besökare att skapa en kollektiv väggmålning. Inspirerade av den nymålade graffitin i stora salen fick våra vem som helst ta tillfället i akt och måla på väggarna i ett av våra rum. Högt upp på väggen eller nere vid tröskeln, tillsammans hela familjen eller var för sig, jobba vidare på någon annans bild, måla över den eller inta en tom yta.

Torsdag 13 december kl 19-21 gästades Göteborgs Konsthall av manskören Doluri som är den enda kören i Norden som specialiserats sig på Georgiens uråldriga folksångstradition. De delade scenen med Veera Suvalo Grimberg och en grupp unga dansare från kulturskolan i Mölndal, Ensemblegruppen. Veera Suvalo Grimberg är dansaren och koreografen som inte bara gjort sig känd för att koreografera kulturskoleelever och dansare utan även teleskopsliftar och truckar.

Söndag 16 december kl. 18.30-20 framförde Ulf Karl Olov Nilsson, alias UKON, tillsammans med Njurmännen och kören Ymna hela operalibrettot Det Panegyriska.

Tidigare under 2007 utkom UKON:s nionde diktsamling Synopsis, vilken fått stor uppmärksamhet. Bland annat blev den nominerad till 2007 års Augustpris i klassen för Årets bästa skönlitterära bok. Diktsamlingen omfattade även en CD där UKON tillsammans med Njurmännen skapat operatlibrettot Det Panegyriska och denna kväll gav vi alla en möjlighet att få uppleva  när de tillsammans uppförade detta libretto live i sin helhet. Konstnärer: Blue, Ollio, Sceb, Ekta, Disey, Karma och Ikaroz Curator: Andréas Hagström, i samarbete med Carolina Falkholt

2008

Annika Eriksson 19 jan – 24 mars

Göteborgs Konsthall inleder 2008 med Annika Erikssons första stora separatutställning i Sverige. Annika Eriksson är en av Sveriges internationellt mest visade konstnärer. Hon intresserar sig för sociala strukturer och mänskligt beteende och skapar ofta sina verk genom samarbeten av olika slag. Hennes fokus på vardagliga platser eller situationer förmedlar inte sällan en närmast absurd komik. En fullt fungerande spelhall i Venedig samt filmer om postorkestrar och samlare är exempel på hennes tidigare projekt.

Utställningen på Göteborgs Konsthall rymmer både äldre och flera nyproducerade verk.

Utgångspunkten för Annika Erikssons konstnärskap är ofta stadens skiftande funktioner, dess offentliga rum och dess invånare. Ett av utställningens nya verk är uppförandet av ett litet hus vid Näckrosdammen i centrala Göteborg. På taket lyser en skylt som berättar att detta är ett hus ”Till vem som helst, till vad som helst”. Inne på konsthallen visas en annan del av verket – en film där tre snickare bygger detta hus.

Ofta intresserar sig Annika Eriksson för olika former av gemenskap och relationer. I en nyproducerad video har konstnären samarbetat med Sportvagnsklubben Göteborg. Här får vi se några av de motorintresserade personer som ofta parkerar sina ekipage vid Götaplatsen genomföra en improviserad gummiosande bilparad.

För första gången någonsin visas också en omfattande presentation av konstnärens tidigare verk; till exempel ”En fruktansvärd sammansvärjning”, ”The Session”, ”Personal på Moderna museet”, ”Köpenhamns Postorkester”, ”Wicked Game” och ”Do You Want An Audience?”

I samband med utställningen producerar Göteborgs Konsthall en illustrerad bok med en nyskriven essä av kritikern Will Bradley.

Annika Eriksson (född 1956 i Malmö) bor och arbetar i Berlin. Hon representerade Sverige på Venedigbiennalen 2005 och har också under senare år ställt ut på Mori Art Museum i Tokyo, Hamburger Bahnhof i Berlin, Kunstverein München, Platform Galerie i Istanbul och Neue Nationalgalerie i Berlin. I januari 2008 är hon aktuell med ”Mannen i parken” – ett nytt verk producerat av Mobile Art Production i Stockholm. Hon medverkar också i grupputställningen ”Lapdogs of the Bourgeoisie” på Tensta Konsthall samt som Bäckströmstipendiat på Malmö Konstmuseum.

Högskolan för Fotografi 5 – 20 apr

2008 års utställning sammanför nio individuella konstnärskap med imponerande bredd. Studenterna visar fotografiska arbeten tillsammans med verk i andra medier som video, ljud, måleri och installation. Besökaren bjuds på allt från filosofiska tidsresor och surrealistiska bildvärldar till jakten på människans lyckocentra och skärskådan av amerikanska militärstrategier i Afghanistan. Studenter: Andrea Johanson, Lovisa Ringborg, Andreas Vesterlund, Nadja von Bahr, Kalle Sanner, Helga Härenstam, Guro Olsdotter Gjøl, Anna strand, Mehdi Namazi.

Konsthögskolan Valand 3 – 18 maj

Long Story Short består främst av nya verk, men är samtidigt ett slags retrospektiv – en tillbakablick över utvecklingen av enskilda konstnärskap och över den gemensamma skoltiden. Flera av konstnärerna presenterar därför även äldre verk, och många av de nyproducerade arbetena bygger på långa processer och knyter an till tidigare projekt.

Long Story Short handlar även om mötet med publiken och staden. Om att öppna upp den annars så slutna skolan för allmänheten, inte helt olikt den situation som uppstår när skolinstitutioner och ateljéprogram anordnar ”öppna ateljéer”. Detta har också påverkat urvalet av verk till utställningen. Slutligen har även Göteborgs Konsthalls monumentala arkitektur och historia som nordisk paviljong under Göteborgs jubileumsutställning 1923 inspirerat till att bitvis följa utställningskonceptet hos den traditionella salongen.

Konstnärer: Gabo Camnitzer, Thomas Dahl, Beatrice Ehrström, Alciray Kiryaman, Maria Quarfordt-Brising och Chirstin Wahlström.

Moderator: Bo Melin.

Tomorrow Always Belongs to Us. Samlingsutställning med nytt nordiskt måleri, 5 juni – 28 september

Live Action Göteborg 2008. Performancefestival, 9-12 okt

History Acts. Samlingsutställning, 5 oktober 2008 – 11 januari 2009

2009

Yto Barrada & Hala Elkoussy. 24 januari – 5 april

Konsthögskolan Valand. Seven Chapters Avgångsutställning Magisterstudenterna 2009, 25 april -17 maj

En Oväntad Tanke – Funktionen i samtidskonsten. Samlingsutställning, 4 juni – 16 augusti

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2009. What a Wonderful World, 5 september – 15 november

Högskolan för Fotografi. Den sammanlagda längden, Avgångsutställning Masterstudenterna 2009, 4 december 2009-3 januari 2010

2001. Avgångsutställning. I bakgrunden: Trini Carillo, El Maestro Papagayo. I förgrunden: Evelina Gustavsson, Weddingdress.

2001. Avgångsutställning. Linda Tedsdotter.

2001. Invigningen av Göteborgs första konstbiennal.

2001. Urban Nature Magnetic Garden, 2001, av Christina Kubisch. Foto: Mikael Olsson.

2002. Maria Marshall, When I grow up I want to be a cooker, 1998. 35 mm stumfilm.

2003. NO Pic Nic. Ur serien Målningar: Vulkan

2002. Maria Lindberg. Från vänster till höger: Tyst som en mus; How to make an elephant; Hund och rött streck, 1995; Hellre röd än död, 1999; Han tog min hand, 1993; Rabbit, 1995.

2004. Skymning. Chromatropen i oktogonens takfönster. Skymning, Monika Nyström, 2004.

2004. Out of Sight. Maria Friberg. seconds away, 2003. Video Dokumentationsfoto: Mikael Olsson.

Matts Leiderstam Grand Tour 2005, detalj ur installation

2006. Today Tomorrow Forever. Truckers (green), ur: Truckers and Others, 1994-1999.