Utställningar
2019.09.07 2019.11.17

part
of
the
labyrinth

GIBCA 2019

Entré Fri entré
Datum 7 sep 2019 – 17 nov 2019
Plats Göteborgs konsthall
GIBCA 2019 Part of the Labyrinth

Traditionsenligt är Göteborgs Konsthall en del av Göteborgs Internationella Konstbiennal, GIBCA. Biennalen tog även plats på Röda Sten Konsthall, Göteborgs Naturhistoriska Museum, i Haga och på Franska tomten, nära Skeppsbron i Göteborg. 2019 utställning hette Part of the Labyrinth och presenterades mellan 7 september och 17 november 2019.

Fyra olika utställningsplatser

Part of the Labyrinth blir en kontextspecifik utställning vävd mellan i huvudsak fyra olika platser i Göteborg. Varje plats är i sig exempel på hur liv och samhälle sedan moderniteten organiserats genom olika former av separation, distans och binära tankesätt. I utställningen används historien och sammanhanget kring varje enskild utställningsplats som tematiska utgångspunkter, från Göteborgs Naturhistoriska Museums samlingar till Röda Sten Konsthalls industrihistoriska förflutna och den modernistiska estetiken på Göteborgs Konsthall.

Att sammanföra dessa platser inom ett gemensamt ramverk riktar också uppmärksamheten till hur de på olika sätt hänger ihop och är del av samma historia. Genom konstverken knyts narrativa trådar mellan biennalens och stadens olika delar, vilket möjliggör mångbottnade och ibland motsägelsefulla ingångar till frågor om till exempel relationen mellan ekonomi och miljö, eller samspelet mellan mänskliga och icke-mänskliga sätt att se på världen.

FRANSKA TOMTEN

En bit land i Göteborgs hamnkvarter med kopplingar till Sveriges koloniala styre av den karibiska ön Saint Barthélemy (1784–1878), används som narrativ startpunkt för biennalen. Genom en kritisk läsning av platsens koloniala historia speglad genom de byggnader och verksamheter som idag finns där – de forna högkvarteren av ett transatlantiskt rederi, en domstol, ett casino, ett museum för migration, hamnen och havet – knyts dåtid till nutid och Göteborgs stad till andra delar av världen. Internationella och svenska konstnärer bjuds in att visa verk som ur olika perspektiv behandlar de globala flöden av varor, ideologier, kapital och människor som format de senaste 400 åren, inte sällan med förödande konsekvenser i form av sociala och ekonomiska orättvisor, strukturell rasism och miljöförstöring. Tyngdpunkten ligger på samtida perspektiv och hur dagens samhälle relaterar till det förflutna – bör skeenden som fortfarande pågår, om än i nya former, verkligen kallas för historia?

En del av labyrinten

Biennalens titel, Part of the Labyrinth, är lånad från den danska poeten Inger Christensens svar på Descartes axiom ”Jag tänker, alltså är jag” från 1637: ”Jag tänker, / alltså är jag en del / av labyrinten” (ur Brev i april, 1979). Labyrinten i utställningstiteln är tänkt som en bild av korskopplade rum och stigar som kan navigeras från olika håll för att testa ickelinjära sätt att tänka, göra och se. Men den signalerar också en insnärjdhet som inte går att hitta ut ur. Liksom Christensen dikt så uppmärksammar utställningen att vi människor måste förstå oss själva som en självklar del av denna labyrintiska värld och inte bara som dess uttolkare. Vi är labyrinten, och på så sätt även dess medskapare. Det är först när vi till fullo accepterar vår oundvikliga delaktighet, när vi inser att vi är beroende av varandra och vår omgivning, som verklig förändring mot ett hållbarare förhållningssätt blir möjlig.

Konstnärerna som ställde ut på Göteborgs Konsthall var Elena Aitzkoa, Henrik Andersson, Ibon Aranberri, Sissel M. Bergh, Cian Dayrit, Michelle Dizon, Rachel de Joode, Hanna Kolenovic, Antonia Low, Rikke Luther, Doireann O´Malley & Armin Lorenz Gerold, Oliver Ressler, Lorenzo Sandoval, Knud Stampe och Ayatgali Tuleubek.

GIBCA 2019 curaterades av Lisa Rosendahl. Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA. Läs mer om GIBCA på gibca.se.

CURATOR LISA ROSENDAHL OM GIBCA 2019 OCH 2021

Med utgångspunkt i inbjudan att curatera två upplagor av GIBCA och koppla dem till varandra, kommer det curatoriska ramverket att använda sammanflätning som centralt motiv och metod. Således blir de två upplagorna av biennalen inte två skilda projekt, men heller inte ett och samma. Snarare bör de förstås som olika uttryck vävda genom varandra, som ett synliggörande av möjligheten att vara “både…och” istället för “det ena eller det andra”.

Förhållningssättet är inspirerat av de många konstnärer, filosofer, forskare och aktivister som idag problematiserar modernitetens uppdelning av världen i binära motsatsförhållanden, mellan till exempel kultur och natur, individ och kollektiv, och dåtid och framtid. Inbjudan att curatera två upplagor innebär en annan tidshorisont som i sin tur öppnar upp för ett nytt arbetssätt: 2019 års biennal blir en startpunkt snarare än ett slutligt resultat. Part of the Labyrinth blir början på en konversation, där tankar och frågeställningar lyfts fram som sedan kan ligga till grund för vidare samtal, relationer och samarbeten.

GIBCA 2021 sammanfaller med Göteborgs 400-årsjubileum, vilket ger tillfälle att rikta blicken mot konsekvenserna av den mekanistiska världsbild som formulerades av filosofer som René Descartes och Marin Merenne i 1620-talets Europa. Hur kan vi förstå vår egen tids utmaningar i relation till de stora ekonomiska och filosofiska skiften som ägde rum under 1600-talet? Vilka världsbilder måste artikuleras idag för att skapa hållbarare relationer mellan människor, arter och kontinenter än de kapitalistiska och industriella förhållningssätt som dominerat de senaste 400 åren?

Utställningsvy Stora salen, Göteborgs Konsthall

Utställningsvy Stora salen, Göteborgs Konsthall. Foto: Hendrik Zeitler.

Verk ur serien Playing Me, 2018, Rachel de Joode. Göteborgs Konsthall. Foto: Hendrik Zeitler.