Publicness today and tomorrow

Onsdag 27 april 2022, kl. 17 - 19:30

– how can the art institution re-think?

Välkommen till en kväll fullspäckad med inbjudna forskare, kuratorer och konstnärer som under korta presentationer reflekterar kring konstinstitutionernas roll i offentligheten. (Scroll down for English)

Vår samtid utmärks av krav på att ompröva vilka former av offentlighet som kan existera. Falsifiering, avhumanisering, marginalisering, våld och förtryck möts av uppmaningar om att bli mer inkluderande, allsidiga, omtänksamma, avkoloniserade, hållbara och globala. Allt till förmån för oss människor, växter, djur och den planet som vi lever på. Konsten och konstinstitutionerna är insnärjda i denna komplexa väv.

Konstinstitutionen – från den småskaliga verksamheten till mastodontmuseet – har en betydande position för hur vi ser, mäter och värnar om vår gemensamma offentlighet. Offentligheten, i institutionella termer, är inte bara en konceptuell föreställning. Det handlar om vilka värderingar huvudmän och beslutande organ så som kommuner, staten och myndigheter besitter, och deras påverkan på institutionernas styrning och verksamhetsinriktning. Dessa direktiv kan ha till syfte att stärka såväl som begränsa vilken offentlighet som konstinstitutionen har möjlighet att representera.

Utifrån det akuta samhällsläget idag är det också viktigt att lyfta vilka frågor konstinstitutionen bör adressera, eller vad som i stället bör betraktas som någonting utanför det institutionella ramverket. Idag arbetar konstnärer, kulturarbetare och publik aktivt med att ställa frågor kring varför?, vad?, när?, hur? och vems offentlighet det är vi främjar – frågor som också omfattar konstinstitutionens roll och uppdrag idag. Detta är frågor som vi vill undersöka vidare under kvällens program.

Programpunkten är en fortsättning på det digitala seminariet Rethinking publicness – today and tomorrow som Göteborgs Konsthall arrangerade i samarbete med HDK-Valand 13 oktober 2021.

Samtliga presentationer är på Engelska.

Om deltagarna:

Jonatan Habib Engqvist är författare och curator med bakgrund i filosofi och estetik. Han har realiserat åtskilliga utställningar och hans texter har publicerats i böcker och kataloger nationellt såväl som internationellt. Idag arbetar han bland annat som redaktör för tidskriften Ord&Bild.

Corina Oprea är kurator, redaktör och lektor vid HDK-Valand. Hon var tidigare konstnärlig ledare för Konsthall C i Stockholm, där hon arbetade med innehåll rörande avkolonisering i norr.

Nkule Mabaso är konstnär och curator. Hennes konstnärliga praktik och forskningsintressen kretsar kring estetiska frågor ur den svarta kvinnans perspektiv, och hon har bidragit till ett antal framstående forskningspublikationer inom ramen för ämnet.

Ilmira Bolotyan är konstnär och curator som bor och arbetar i Moskva. Bolotyan arbetar med deltagande och feministisk konst, video, performance, måleri och grafik och hon har deltagit i flertalet utställningar i Ryssland och internationellt.

Signe Johannessen är konstnär och en av grundarna till Art Lab Gnesta, en självorganiserad verksamhet på den svenska landsbygden som arbetar för att skapa möten mellan konsten och konstnärerna, lokalsamhället, skolor och konstinstitutioner genom utställningar, workshops, publikationer, samtal mm.


Welcome to an evening filled to the brim with invited researchers, artists and writers who, during short sessions, give their thoughts on the art institution’s relation to publicness.

Our time is punctuated by demands to re-imagine what forms of publicness can exist. Falsification, de-humanisation, extraction, hostility and marginalisation, violence and oppression are met with calls for how to become more inclusive, knowledge-diverse, caring, de-colonised, sustainable and cosmopolitical. All in the interests of the multiple peoples, species and the planet with which we live. Art and art institutions are enmeshed within this complex web.

The art institution – from the small-scale to the mega-museum – occupies a significant position in how we imagine, gauge and care for publicness. Publicness, in institutional terms, is not only conceptual though. It is about the values of authority that affect its governance and operations; and how these inform, warrant or limit what forms of discussion over publicness it can then produce, and exclude. In our current situation we can also ask what the art institution should implicate itself within and what should be considered as extra-institutional. Simultaneously, artists, cultural workers and publics sustain a strong interest and contribution to the interrogation and thinking through of the why’s, what’s, when’s, how’s and who’s of publicncess. This includes what the art institution should be implicated in and responsive to, or generative and agential in fostering.

This event is the sequel to the digital seminar Rethinking publicness – today and tomorrow.

All presentations will be in English

About the participants:

Jonatan Habib Engqvist is an author and curator with a background in philosophy and aesthetics. He has realized numerous exhibitions and his texts have been published in books and catalogs nationally as well as internationally. Today he works as editor of the magazine Ord & Bild.

Corina Oprea is a curator, editor, and a lecturer at HDK-Valand. She was previously artistic director of Konsthall C in Stockholm, where she curated a program on decolonisation in the north.

Nkule Mabaso is an artist and a curator. Her artistic practice is collaborative with her research interests centering around aesthetic questions from the black female vantage point, and she has contributed to several prominent research publications on the subject.

Ilmira Bolotyan is an artist and a curator who lives and works in Moscow. Bolotyan works in the fields of participatory and feminist arts, video, performance, painting and graphic and she has has participated in numerous exhibitions in Russia and abroad.

Signe Johannessen is an artist and one of the founders of Art Lab Gnesta, a self-organized association in the Swedish countryside that works to create meetings between art and artists, the local community, schools and art institutions through exhibitions, workshops, publications, talks and more.