Hard Head

Hard Head, 2005-2018

Akryl på vägg, varierande mått

Verket Hard Head är en väggmålning av en dödskalle där snirkliga linjer utgör skallens hjärna. Siffrorna 1 till 6 är målade i hjärnans kalligrafiska kurvor som består av en fritt tolkad textrad ur vers 39:9 i Koranen: “Kan de som vet likställas med de som inte vet?”

Precis som inom den historiska lära som kallas frenologi – enligt vilken olika själsegenskaper går att finna i olika delar av hjärnan – indikerar siffrorna möjliga zoner för känslor såsom åtrå, rädsla, hopp, hat och melankoli, eller de delar av hjärnan som styr minnet och kreativitet, aktiverar gudsfruktan, empati, avsky, livsglädje eller dödslängtan. Det var i slutet av 1700-talet som Franz Josef Gall gav det mänskliga själslivet olika specifika områden på den mänskliga hjärnans yta och menade att ju mer utvecklat område desto tydligare kunde dessa kopplas till utbuktningar på skallens yttre yta.

Målningen Hard Head ifrågasätter representationer som låser fast människans identiteter i etniska eller religiösa kategorier. Istället belyser verket hur ”sanningen” endast är en representation eller en språklek som styr vår sociala, politiska eller religiösa organisering.


Hard Head, 2005-2018

Acrylic on wall, dimensions variable

Heard Head is a mural painting of a skull, in which intricate lines form a brain. The numbers 1 to 6 are painted along the brain’s undulating passages, consisting of verse 39:9 from the Quran: “Are those who know equal to those who do not know?”

As in the historical science called phrenology – according to which different capacities of the soul occupy different areas of the brain – the numbers indicate possible zones for feelings such as desire, fear, hope, hatred and melancholy, or parts of the brain devoted to memory and creativity, or that govern piety, empathy, disgust, joy or the longing for death. It was in the late 18th century that Franz Josef Gall divided the human soul into different areas of the brain. According to him, the more developed areas were visible as bulges on the outside of the head.

The painting Hard Head seeks to challenge fixed representations of ethnical or religious categories. Rather the work exposes “truth” as a representation or a game of words determining our social, political and religious organization.