Henrik Andersson

Henrik Anderssons fotomontage Ockulärbesiktning behandlar Bohusläns rika förekomst av hällristningar från bronsåldern och hur dessa tolkats och omtolkats genom historien. Med utgångspunkt i Underslös hällristningsmuseums arkiv och sitt eget fältarbete gestaltar Andersson de skiftande tolkningarna av ristningarna, från 1850-talets bohuslänska präster och idén om den svenska nationalstaten, till 1930-talets tyska kvasi-forskare och vår egen tids akademiska arkeologi.

Eftersom hällristningarna är från en tid utan skriftliga källor är de svårtolkade. Arketyper som båtar och djur går att känna igen, men vad de haft för betydelse i sitt ursprungliga sammanhang är oklart. Ristningarnas dolda historia innebär att varje tolkningsförsök i hög grad färgas av sin tid och därigenom blottlägger något om sig själv. Idag är den gängse uppfattningen att hällristningarna relaterar till långväga handel.


In English: Andersson’s photomontage Ockulärbesiktning (visual inspection) deals with the Bohuslän region’s plethora of Bronze Age petroglyphs and how these have been interpreted and reinterpreted throughout history. With the archives of the Tanum Rock Carving Museum and his own fieldwork as the point of departure, Andersson gives form to the shifting interpretations of the petroglyphs – from the Bohuslän priests of the 1850s and  the idea of the Swedish nation state to the German pseudo-researchers of the 1930s and our own time’s academic archeology.

Because the carvings come from a time before written history, they are hard to interpret. Archetypes such as boats and animals are recognizable, but their meaning within their original context is unclear. The stories hidden within the carvings mean that each attempt to interpret them is highly coloured by its own time and thereby reveals something about itself. Today the prevailing opinion is that the petroglyphs are related to long-distance trade.